נזיר דף מז – כהן משוח מלחמה

  • הרב ירון בן צבי

סוגייתנו בדרגות קדושה של אנשים שונים. אחת מהשאלות שהועלו היא מי עדיף, כהן משוח מלחמה או סגן. ההסבר לסיבה מדוע סגן עדיף היא משום שהוא ראוי לעבוד במקדש; מכך נראה לומר כי כהן משוח מלחמה כלל לא עובד במקדש.

כפי הסבר זה נראה לומר אף מדברי הגמרא במסכת יומא (דף עג עמוד א) המביאה ברייתא שאומרת שכהן משוח מלחמה לא משמש במקדש כלל. אביי מעלה את הטענה כי לא מסתבר לומר שכהן משוח מלחמה הינו כזר שאינו ראוי לעבוד במקדש אלא  כוונת הברייתא היא שמהתורה כהן משוח מלחמה ראוי לשמש בשמונה בגדים אך חכמים מנעו זאת בכדי שלא תהיה איבה בין כהן גדול לכהן משוח מלחמה. הסיבה שכהן משוח מלחמה לא ישמש בארבע בגדים היא משום 'מעלין בקודש'.

על פניו נראה לומר כי אם מהתורה כהן משוח מלחמה ראוי לממש בשמונה בגדים, לא יתכן לומר שישמש בארבעה בגדים שכן אז הוא יהיה בגדר של מחוסר בגדים. אפשר לומר כי ניתן להשיבו למדרגת כהן הדיוט ואז באמת יכול היה הכהן לשמש בארבעה בגדים אלא שאין עושים כך משום 'מעלין בקודש'.

הרמב"ם (הלכות כלי המקדשפרק ד הלכה כא) פוסק שכהן משוח מלחמה משמש בארבעה כלים כשאר הכהנים וזאת בשונה מהעולה בסוגיה שבגמרא. רבי יוסף קארו (כסף משנה שם) מבאר כי מסקנת הגמרא היא שכהן גדול אינו ראוי מהתורה לשמש בשמונה בגדים; אפשר שזו מחלוקת בין הברייתות המובאות בגמרא והרמב"ם פסק כפי הברייתא השניה ולא כפי זו שאומרת כי כהן משוח מלחמה לא משמש כלל.

הסבר נוסף שניתן להציע בדברי הרמב"ם הוא על פי הסוגיה בתלמוד הירושלמי; שם מובאת ברייתא בה חכמים אומרים שכהן משוח מלחמההיה ראוי לעבוד בארבעה בגדים והסיבה שהוא לא עובד היא בכדי שלא יאמרו שראו כהן גדול שעובד לפעמים בשמונה בגדים ולפעמים בארבעה בגדים. האמור בנוגע לשמונה בגדים הוא כשהכהן נשאל באורים ותומים, משום שהרמב"ם פוסק שכהן משוח מלחמה לא נשאל באורים ותומים אפשר שבכך בטל השיקול של החשש שמא יטעו לומר שראו כהן גדול עובד פעמים בשמונה ופעמים בארבע וממילא לא תהיה מניעה לכך שיעבוד הכהן משוח מלחמה בארבעה בגדים.