נזיר דף מח – 'קדושת עולם'

  • הרב ירון בן צבי

מהאמור בסוגייתנו ''ומה כהן גדול שקדושתו קדושת עולם' ניתן להבין כי הקדושה המיוחדת שיש בכהן גדול נשארת בו אף אם עבר מתפקידו (כגון במקרה שנפל בכהן מום). השלכה מעשית להגדרתו כמי שקדושה זה נשארת בו תמיד היא שהוא לא יוכל לשאת אלמנה אף אם הוא עבר מתפקידו שכן קדושת כהן גדול נשארת עליו עולמית.

יחד עם זאת, ניתן להסביר כי כוונת האמור בגמרא היא שכהן נולד עם קדושה זו – 'קדושת כהונה' מרגע שנולד ולא כפי הנזיר שהקדושה היא רק מרגע כזה או אחר שקיבל על עצמו  את הנדר. כלומר, אפשר באמת להבין כפי שנאמר לעיל שקדושת כהן גדול לא פוקעת ממנו לעולם, אך אפשר להסביר גם שהכוונה היא ש'קדושת עולם' היא מעצם הכהונה  ולא דווקא לכהונה גדולה. הסבר זה מתשלב היטב עם דברי רבי מנחם המאירי על דבריו במסכת יבמות שאומר כי ניתן להוריד את קדושת כהונה גדולה: "דכהונה גדולה איפשר לאחותי מינה"  (בית הבחירה למאירי מסכת יבמות דף כ עמוד ב).