סוטה דף יז – 'הנקי ממי המרים המאררים'

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו מסביר רבי תנחום שלימודו של רבי מאיר מהמילה 'האלות' הכולל בתוכה גם קללות הבאות מחמת ברכות הוא מדרשת המילה 'הנקי'; רש"י (ד"ה א"ר תנחום הנקי כתיב) מסביר שהכוונה היא שאפשר לדרוש במקום המילה 'הנקי' את המילה 'חנקי' – כלומר, 'טמאה תחת אישך חנקי', ואמירה זו היא קללה מפורשת.

דרשה זו של רש"י מבוססת על כך שהאותיות ה' ו ח' נחשבות כאותיות מתחלפות, כך לדוגמה בתלמוד הירושלמי: "ר"ז בעי קומי רבי אבהו מניין שהוא טעון חילול קודש הילולים קודש חילולים לא מתמנעין רבנן בין ה"י לחי"ת" (מסכת פאה פרק ז הלכה ה); הסיבה לכך הינה שכתוב 'הנקי' ולא 'הינקי' - ללא האות יוד.

מהאמור עולה כי את האמור 'הנקי' אפשר להבין בשתי דרכים: האחת כפשוטו ,המשמעות היא שאם האשה לא  עברה עבירה אז היא תנוקה. השניה היא כפי הדרשה, המשמעות היא שאם האשה עברה עבירה אז היא 'חנקי' – תמות.