סוטה דף יח – 'ספר אחד'

  • הרב ירון בן צבי

במשנה הוזכרו דברים אשר פוסלים במגילת סוטה. הגמרא בסוגייתנו מוסיפה ומגדירה דברים נוספים אשר פוסלים את המגילה; אחד מהדברים שנוספו בסוגיה הוא מצב בו האדם "כתבה על שני דפין" במצב זה מגילת הסוטה היא פסולה משום ש"ספר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה ספרים" .

פסול זה שבמגילת סוטה נלמד גם לעניין פסול בגט; כלומר, כפי שמגילת סוטה צריכה להיעשות 'ספר אחד', כך גם לעניין גט - צריך להיות ספר אחד. גט המחולק לשנים או שלושה ספרים פסול.

ראשונים והוצעו מספר כיוונים שונים להסבר הדין. אחד ההסברים הוא של בעלי התוספות בסוגייתנו (דף יז ע"ב ד"ה כתבה על שני דפין פסולה) – על פי התוס' לא מדובר בפסול של החפץ אלא בפסול באופן עשייתו. הדוגמאות שמובאות בדברי בעלי התוספות הם לגבי אדם שתקע במספר שופרות בו זמנית, ואדם שנטל מספר אתרוגים בו זמנית. במצב זה, אמנם אין ספק שהשופרות או האתרוגים הנם פסולים, סוף סוף כן כל אחד מהשופרות או האתרוגים בפני עצמו כשר. החשש מתעורר דווקא בשל אופן הביצוע. באופן דומה, ניתן לומר כי הדרישה של התורה ביחס לאופן מגילת סוטה (וכן לעניין גירושין) הוא כתיבת מגילה אחת. לכן על אף שהמגילה או הגט כשרים בפני עצמן, מכל מקום הפסול הוא מדרך עשיית הפעולה שכן התורה דורשת 'ספר אחד'.