סוטה דף לט – הוספת ברכה

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו מזכירה הגמרא תפילה שהכוהנים אומרים קודם ולאחר נשיאת הכפיים:

"כי עקר כרעיה מאי אמר יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו שתהא ברכה זו שצויתנו לברך את עמך ישראל לא יהא בה מכשול ועון וכי מהדר אפיה מציבורא מאי אמר אדבריה רב חסדא לרב עוקבא ודרש רבונו של עולם עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו מה שהבטחתנו השקיפה ממעון קדשך מן השמים".

השאלה המתבקשת מסוגייתנו היא האם בהוספת הברכות הנזכרות אין משום איסור 'בל תוסיף' וזאת כפי האמור במסכת ראש השנה (דף כח ע"ב)

"מתיב רב שמן בר אבא מנין לכהן שעולה לדוכן שלא יאמר הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך את ישראל אוסיף ברכה אחת משלי כגון ה' אלהי אבותכם יסף עליכם תלמוד לומר לא תספו על הדבר".

הרב צבי פסח פרנק (שו"ת הר צבי או"ח א סימן סב) עוסק בכך והוסיף לשאלה (בהנחה שהדבר מותר) האם מותר להוסיף ברכות שלא מוזכרות בגמרא כמו 'ברוכים תהיו'; בדבריו הוא מביא את דברי המאירי שאומר כי אף אם הכהן לא התכוון בברכתו הנוספת לשם מצות ברכת כהנים,, מכל מקום עבר הכהן בבל תוסיף. הקושי אותו מעלה הרב פרנק הוא בכך שבדברי הגמרא לא נאמר שישנו חשש בתוספת ברכה של הכהן. יתר על כן, הוא מדייק בדברי הגמרא ואומר שההוספה המתוארת היא דווקא אחרי שמחזירים פניהם ולכן נוצר מצב של הפסק בין ברכת הכהנים לברכה שמוסיף הכהן ובכך אין הוספה על ברכת הכהנים אלא מדובר בברכה בפני עצמה. יחד עם זאת, מדברי הרמב"ם (הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יד הלכה יב) אנו למדים שאסור לכהנים להוסיף ברכה על ברכת הכהנים ומה שאומרים הכהנים הוא רק בקשת רחמים מהקב"ה.

לסיכום: מהאמור נראה כי אין לכהן להוסיף ברכה משלו1.

_____________

[1] הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין (ערוֹך השולחן או"ח קכח, כד) כתב: "ונהגו לומר לכהנים יישר כוחכם והם משיבים ברוך תהיה".