סוטה דף מה – החנוק אינו חלל כי אין דם יוצא ממנו

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו מובאת ברייתא אשר מפרטת מקרים בהם אין מביאים עגלה ערופה. אחת הדברים הנלמדים בברייתא הוא: "חלל ולא חנוק", שמשמעותו היא שחלל הוא מי שהומת בכלי ברזל ולא על ידי חניקה (רש"י ד"ה חלל "לא מקרי אלא בכלי ברזל כעין חרב".). הרב מאיר ליבוש (מלבי"ם דברים פרק כא פסוק א) מסביר שההבדל בין חלל להרוג הוא בכך שבהמתה של החלל יוצא ממנו דם ואילו "החנוק אינו חלל כי אין דם יוצא ממנו".

כלומר, מהפסוק אנו למדים שהבאת עגלה ערופה הינה דווקא על מי שהומת בדרך של חלל, הדוגמה 'חניקה' המובאת בסוגייתנו באה בכדי ליצור הבחנה בין דרכים בהם הומת אדם ויש צורך בהבאת עגלה ערופה לבין מקרים בהם אין צורך בכך.

יחד עם זאת, רבי מנחם המאירי מבאר שההקפדה על חלל שהומת באמצעות כלי מתכת היא משום שבמקרה זה ברור שאדם המית את החלל, זאת בשונה ממקרה של חניקה בו אפשר שהחניקה לא נעשתה על ידי אדם; למעשה אפשר שלדבריו אם ברור שאדם הוא החונק אז אין הבחנה בין דרך ההמתה כלל ובמקרה שכזה יש להביא עגלה ערופה. אמנם אפשר גם לומר כי אין לדייק כן בדברי רבי מנחם המאירי שאפשר שבא רק לתת טעם לדין עגלה ערופה.