סוטה דף מז – ולנקות ישראל מן הממזרות

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו נאמר שרבי יוחנן ביטל השקאת סוטות במים מאררים החל מזמן מסוים שבוא מוגדר 'משרבו המנאפים'; בהתאם לאמור ההסבר המתבקש לסיבת ביטול השקאת סוטות במים המאררים הוא כפי שכותב הרמב"ם בהלכות סוטה פרק ג (הלכה יז – יט).:

 "... וכל הדברים האלו בשלא חטא הבעל מעולם אבל אם בעל בעילה של איסור אין המים בודקין את אשתו... ואם עבר והשקה את אשתו הרי זה מוסיף על חטאתו פשע שגורם לשם המפורש שימחה במים לבטלה ומוציא לעז על מי שוטה שאשתו אומרת לאחרות שזינת ולא בדקו בה המים והיא לא תדע שמעשי הבעל גרמו. לפיכך משרבו המנאפים בגלוי בבית שני בטלו הסנהדרין את מי המרים..."

מהאמור אנו למדים כי כל אדם שעבר על ביאה אסורה או ידע כי בניו ובנותיו נואפים ולא מיחה בהם אין המים בודקים את אשתו. על אף הסבר זה שיסודו בבעל חוטא, בעצם מעשה השקאת אשה 'במי נס' לצורך בירור משפטי עולות תהיות רבות ואחת מהן היא מדוע שונה דין זה משאר דיני התורה שבו מיוחד נס לבירורו; מדוע הועמד נס קבוע לצורך כך שתנוח דעתו של הבעל?

אפשר שעצם ההנחה שמטרת מי סוטה היא שתנוח דעת הבעל לא נכונה; ר"ל, הרמב"ן " (רמב"ן במדבר פרק ה פסוק יט).בפירושו על התורה כתב:

"הנה אין בכל משפטי התורה דבר תלוי בנס זולתי הענין הזה, שהוא פלא ונס קבוע שיעשה בישראל בהיותם רובם עושים רצונו של מקום, כי חפץ למען צדקו ליסר הנשים שלא תעשינה כזמת יתר העמים, ולנקות ישראל מן הממזרות שיהיו ראויים להשרות שכינה בתוכם. ולפיכך פסק הענין הזה משעה שנתקלקלו בעבירות, כמו שאמרו משרבו הנואפים פסקו מי סוטה... ואין הכתוב אומר שתהיינה הנשים הנואפות פטורות מן העון בעבור שבעליהן נואפים, רק שלא יעשה בהן הנס הגדול הזה שהוא נעשה להם לכבודם ולהיותם עם קדוש... שאפילו היו בניו ובנותיו נואפים ולא כהה בם לא היו בודקין. והכלל, שהוא נס וכבוד לישראל

מדבריו משמע שהסיבה לנס היא לא לצורך יישוב דעת הבעל שחשד באשתו אלא מדובר במטרה לאומית "ולנקות ישראל מן הממזרות שיהיו ראויים להשרות שכינה בתוכם". המטרה היא שתשרה שכינה בישראל, ולשם כך זכות זו של 'מי סוטה' ניתנה. משום שרבו המנאפים, דבר שגורם לסילוק שכינה כבר אין מקום לנס שכזה. למעשה לא מדובר בבירור משפטי האם חשד הבעל נכון או לא גרידא, המדובר הוא בהשראת השכינה בעם ישראל ולשם כך נקבע נס ואף מותר למחות את שמו המיוחד של הקב"ה במים לצורך קדושתו של עם ישראל.