סוטה דף מ – ישיבה בעזרה

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו מוזכר הכלל 'אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד'. כלל זה, מוזכר בהקשר לדבר המשנה על כך שהכהן עומד ומקבל את ספר התורה. בגמרא מבואר כי המקום שבו ישב הכהן הוא עזרת הנשים והוא למעשה מקום שמותר לכל אדם לשבת בו, משום שהוא לא מקודשת בקדשות העזרה אלא בקדושת הר הבית בלבד.

האיסור על ישיבה בעזרה מופיע בתוספתא (סנהדרין ד, ב) ובמספר מקומות בגמרא (יומא דף כה ע"א; זבחים דף טז ע"א ועוד). למרות אזכורים אלה, לא נאמר במפורש האם מדובר באיסור מהתורה (רש"י1, בעלי התוספות) או מדרבנן (רבי יצחק בן משה)2. הרמב"ם (הלכות בית הבחירה פרק ז הלכה ו) כלל את האיסור על ישיבה העזרה כחלק ממצוות יראת המקדש ובהתאם לכך בספר המצוות3.

הישיבה בעזרה למלכי דוד נלמדת במסכת יומא (דף סט ע"ב) מהפסוק (שמואל ב, פרק ז פסוק יח):

"ויבא המלך דוד וישב לפני ה4'". בתלמוד הירושלמי (יומא פרק ג הלכה ב) נחלקו אמוראים בשאלה האם מותר למלכי בית דוד לשבת בעזרה. מבואר שם, כי הדעה האוסרת את הישיבה בעזרה מסבירה את הפסוק כמצב בו המלך דוד 'יישב עצמו בתפילה'.

לעצם השאלה הנידונה, יש משמעות רבה למקור האיסור ובהתאם להשלכות ממנו על פרטי ההלכות; איסור מהתורה הינו מוחלט בעוד שאיסור דרבנן (אפילו כחלק ממצוות מורא מקדש) יכול להתפרש בהתאם למצבים השונים כמו בעת אכילת קדשים5 שאז הישיבה מכובדת יותר מעמידה וכיוצ"ב.

בעוד שלשיטת התלמוד הבבלי מותרת הישיבה בעזרה למלכי בית דוד משום שאין בכך פגיעה בכבוד השכינה שחלק להם המקום כבוד להראות שמלכותו שלימה6, בתלמוד הירושלמי ההיתר שנוי במחלוקת אמוראים.

________

[1] יומא דף סט ע"ב ד"ה אין ישיבה בעזרה; אך ראה דבריו במסכת סנהדרין דף קא ע"ב ד"ה גמירי שאומר שמדובר בהלכה למשה מסיני. אפשר וההסבר לכך הוא שמדובר באסמכתא מהתורה להלכה למשה מסיני.

2 הראשונים הציעו מספר הסברים וביאורים לסוגיות בהתאם לדבריהם.

3 מצוות עשה כא. רבי יוסף באב"ד (מנחת חינוך) כתב שחכמים קיבלו מהכתוב את הסמכות לקבוע מה הם גדרי היראה וכחלק מגדרים אלו קבעו שמפני קדושת העזרה יש לעמוד בה.

4 כלומר, לפני ארון הברית.

5 זבחים דף טז ע"א. אך ראה שם בדבר בעלי התוספות ד"ה ומה.

6 רש"י ד"ה ד"ה אלא למלכי בי דוד.