סכך פסול ברוחב ארבעה טפחים

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

סוכה דף יז – סכך פסול ברוחב ארבעה טפחים

בגמרא שבסוגייתנו מובא דיון בין אמוראים בעניין הנאמר במשנה אודות רוחב של אויר ושל בכך פסול הפוסלים את הסוכה:

אמר רבה: אשכחתינהו לרבנן דבי רב דיתבי וקאמרי: אויר פוסל בשלשה, סכך פסול פוסל בארבעה.

רצועת אויר ברוחב של שלושה טפחים או רצועת סכך פסול ברוחב של ארבעה טפחים, עושה הפסק בסכך הכשר.על כן, במקרה בו הרצועה נמצאת באמצע הסוכה, היא למעשה מחלקת את הסוכה לשתי סוכות ובמידה וכל סוכה בפני עצמה לא עומדת בשיעור הנדרש בכדי להיות סוכה כשרה, או שאין לכל סוכה למצער שלוש דפנות - הסוכות פסולות.

בכל הנוגע לסכך ברוחב של ארבעה טפחים הדין מפורש וברור, אולם יש לדון מה דין סכך פסול שפרוש לרוחב הסוכה וכל מקטע בפני עצמו אינו בשיעור של ארבעה טפחים אך כל הרצועות יחד הן כן ברוחב של ארבע טפחים; האם נאמר שהרצועות מצטרפות יחד ופוסלות את הסוכה או לא? באופן זה הסתפקו בעלי התוספות בסוגייתנו (ד"ה אילו). כלומר, האם מדין לבוד, שכל אויר שהשיעור שלו פחות משלשה טפחים הוא כמי שאינו ולכן נאמר שיש סכך פסול של ארבעה טפחים או שאין להחשיב את כל הרצועות כרצועה אחת מדין לבוד ולכן הסוכה כשרה.

יתכן לומר כי אין דין לבוד מגדיר את החלל כסכך פסול דווקא, ולכן אפשר שהסוכה תהיה כשרה. אמנם, בעלי התוספות הסתפקו בנקודה אחרת: האם האוויר שנמצא בין הרצועות, מעצם הגדרת דין לבוד, מוגדר כדבר שאינו קיים ולכן הוא בטל; כלומר, הספק הוא האם יש להתייחס לרצועות כאילו הן צמודות האחת לשנייה בלא רווח כלל, ואז הסוכה פסולה.

מכל מקום, נפסק להלכה (שו"ע או"ח סימן תרלב סעיף ד) כי ספק אם סוכה זו כשרה:

אם יש סכך פסול ב' טפחים, ועוד סכך פסול ב' טפחים, ואויר פחות משלשה מפסיק ביניהם, יש להסתפק אם שני הפסולים מצטרפין לפסול הסוכה.

הרב ירון בן צבי