עלון שבות גליון 100

  • רבני ותלמידי הישיבה

בצאת העלון

"זה כבר טורד את נפשנו הקשר הנפשי בין הישיבה לבין "תפוצותיה" הפזורות במרחבי צה"ל, אלא שעתה התעוררנו למציאת המסגרת הנאותה לנושא זה. במסגרת דף זה, ימצא ביטוי בראש ובראשונה הקשר עם הישיבה ושיעוריה, וכך יוכלו גם רבני הישיבה ליצור קשר תמידי וקבוע עם כולכם בכל מקום שבו תהיו. אין הכוונה להחליף את חליפת המכתבים עם החבריה, כי אם להוסיף עליה. המסגרת שלפניכם מהוה בסיס להמשך קבוע, תוך מתן אפשרות לשינויים או הוספות לפי הצעות או רעיונות חדשים לבקרים" (בפתח העלון הראשון)

ראשית מגמתו ודרכו של "עלון-שבות" היה ביצירת קשר קבוע בין תלמידי בישיבה המשרתים באותה עת בצבא לבין רבני הישיבה ותלמידיה המצויים בבית המדרש. קשר זה התמיד והתחזק, וקיבל תנופה רבה במשך השנים, עד שזכה להגיע עד הלום. ל"עלון שבות" נוספה במשך השנים מגמה נוספת חשובה ביותר, והיא עידוד היציאה התורנית של תלמידי הישיבה, עד שלעתים נדמה כי שתי מגמות אלו סותרות האחת את רעותה, שכן אותה "יצירה תורנית" החבו'רה שנאמרה בישיבה או מאמר המנתח את הסוגיה לעומקה, אינו תמיד מושך את תלמידי הישיבה בצבא, ויש המעדיפים את המאמרים ה"קלים" יותר. אולם כעורך העלון ובעידודם של ראשי הישיבה, ומאחר ו"עלון שבות" הוא גם המייצג את הישיבה כלפי חוץ, נדמה היה לי שעלינו להבליט בעלון את ייחודנו בישיבה דהיינו לימוד הגמרא והראשונים לעומק, ולכן שאפתי תמיד שאותה יחודיות תבוא לידי ביטוי ב"עלון-שבות", אך יחד עם זאת גם מקומם של אותם מאמרים חשובים וטובים במחשבת ישראל ותנ"ך לא נפקד, כך נשמר לדעתי האיזון הנכון.

"אנחנו חייבים להתחיל ללכת בדרך, אשר תביאנו לרכוש את העט,... באופן שנוכל באמרת לקדש שם שמים ולתת כבוד לתורה, תהילה לארץ חמדתנו, והוד והדר לירושלים עיר קדשנו. העט הוא בן המחשבה, והמחשבה היא מולדת הלימוד... לפי תחית המחשבה התובעת את תפקידה בחזקה, לפי המעלה הנפשית של אוצר הטוב, אוצר יראת ה' ודעת אלוקים אמת. הכוחות הנרדמים יעורו, והמחשבה תשוב ותחיה, וישוב לנו העט, הכתב והמכתב, בעזרת אלקי ישענו, העט שיחולל נפלאות בימין ה' רוממה לתת גודל לשם ה' אלוקי ישראל, לאוהבי שמו והוגי תורתו. ביחוד בני הישיבות הקבועים באהלה תורה כל ימיהם שאין עליהם לא עול הוראה ולא טרדת הציבור, שמגמתם היא רק לעסוק בתורה...". (אגרות ראי"ה, א)

"עלון שבות" הפך במשך השנים להיות מוקד מרכזי המייצג את הישיבה מבפנים ובחוץ, ולא מעים הם האנשים הפונים ומבקשים לקבל בקביעות עלון זה. דבר זה נובע מרמת העלון, ומהתדירות וההמשכיות של עלון זה היוצא לאור זה י"ג שנים.

המעיין במפתח של "עלון שבות" המובא בסוף עלון זה (עלונים 1-99) יבחין ביריעה הרחבה ובמגוון הנושאים הרבים שנדונו מעל דפי עלון זה, עד כי נדמה כי דברי הרב קוק זצ"ל הקימו גם בנו:

"השכל הכללי, המואר בקדושה פנימית, מאוירא דארץ ישראל, הוא מקיף ועומד למעלה מכל הגבלות ענינים. הוא משקיף בסקירה כוללת, ומנושאה באור חכמת אמת, על אור התורה, האהבה והיראה, האגדה וההלכה, החכמה והמעשה, והענינים יונקים זה מזה ביניקה רעננה" (אורות התורה)

עתה, לאחר שנתיים וחצי של עריכת עלון, ולאר שעלה בידי להוציא בסייעתא דשמיא י"ט עלונים (שבעת הראשונים בעזרתו הברוכה של משה רבינוביץ), שהם כולם בבחינת "אגודה-אחת" ("אגודה" = גמטריא יט), מודה אני לכל הכותבים והעוזרים בעריכת העלון והדפסתו. ובמיוחד ישר-כח מיוחד למשפחת ליפשיץ שהקדישה שעות רבות למען הדפסת המאמרים בזמן, כולם יבואו על ברכה.

מאחל אני הצלחה לעורכים הבאים שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

מחדשות בית הישיבה

ברכות

לישראל ברגל, משה מאיר, אבי סיסו וליצחק פרדלסקי לאירוסיהם.

מיטב האיחולים

ליוסי ורונית דוידמן ולמשה וחיה מיכאלי לנישואיהם.

תזכו להקים בית נאמן בישראל ויהא ביתכם ברכה לעם ולתורתו.

מזל טוב

למשפחת הרב ביק להולדת הבן משה.

למשפחת ברדוגו להולדת הבת נעמה.

למשפחת וויל להולדת הבן חגי.

למשפחת חובב להולדת הבת מוריה.

למשפחת צדוק להולדת הבת אוריה.

למשפחת קלר להולדת הבת אחינועם.

למשפחת שבט להולדת הבת אודליה.

לתלמידי שנה ב' עם סיימכם את הטירונות וקורס הצניחה בהצלחה, שלוחה לכם ברכת הישיבה בהמשך דרככם.

ליוסי אליצור ואברהם אברמן בסיימכם קורס קצינים ולחברכם במחזור הנמצאים כעת בקק"ש עשו חיל, והצליחו בכל אשר תפנו.

לתלמידי שנה ה' ו-ד' ברכות עם שובכים לישיבה, יהי רצון שתזכו לעלות במעלות התורה והיראה.

יוסי אליאב

זאת תורת ההסדר / הרב אהרן ליכטנשטיין
מסר פוליטי או מסר חינוכי / הרב יהודה עמיטל שליט"א
מכתב / הרב יהודה עמיטל שליט"א
בעניין מצות עשה "וקידשתו" / הרב בנימין תבורי
קרבן הפסח / מאיר שפיגלמן
בעניין שומא הדר ולפנים משורת הדין / שלמה ברין
"ודבר בהם לשמם" / יובל שרלו
מעמדו של מי שנגמר דינו למיתה / שמשון אנגלנדר
ממון המוטל בספק / אהרן משניות
מצוה הבאה בעבירה / עקיבא פטינקין
פרעון בתוך זמן / יונתן גושן - גוטשטיין
גדרי חיוב שמירה אצל שומר חינם / מוטי אוחנה
נאמנות הלווה בטענת "משטה אני בך" / יהודה אדלמן
בדין מתנת שכיב מרע / אברהם אורן
ברכת לבנה / משה צדוק
בדין תפילה בציבור תוך זמן קריאת שמע / הרב שלמה לוי