עלון שבות גליון 28

  • רבני ותלמידי הישיבה

ר"ח אדר א' תשל"ג

בפתח הגליון

"ומראה כבוד ה' כאשר אוכלת בראש ההר".

אשו של הר סיני העשן כולו "מפני אשר ירד עליו ה' באש", אש של מתן תורה – היא מקור השראת השכינה בישראל.

"רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדבירם אשר ראו עיניך... יום אשר עמדת לפני ה' אלוקים בחרב... ביום דבר ה' אליכם בחרב מתוך האש." (דברים, פר' עקב)

אחר פנייתו הגדולה של ישראל לה' עת נשא בגאוות קדש שירה לה' ולאחר פנייתו הגדולה שלו ית' לישראל עת ירד באש על הר סיני – לאחר שתי הפניות אלה ממטה למעלה וממעלה למטה – מתאפשרת בניית המשכן.

ואכן, מיד עם תֹם מעמד הר סיני: "ויאמר ה' אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם" ולכן – "לא תעשו אתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם" אלא – "מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך."

המשכן – מאחד את שני הכוונים, וביותר מתגלה הדבר באשר על המזבח: "אע"פ שאש יורדת מן השמים – מצוה להביא מן ההדיוט" (יומא כב:). ואש זו היא – היא אש סיני ומכוחה היא באה, זו – "אוכלת בראש ההר" וזו אוכלת ברצון קרבנותיהם של ישראל, עולות וזבחים לה'.

"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" (ויקרא, פר' צו) מאז אש סיני – ממשיכה האש והולכת והברית כרותה שאין היא כבה לעולם אלא שמצביה משתנים לפי המדה בה מתגלה קשר הקב"ה לעמו בארץ, ולכן בבית ראשון – רבוצה כארי, ובבית שני – רבוצה ככלב (עי' יומא כא:), ויש שתרד האש לגמרי מן המזבח אך גם אז ישמר נצוץ ממנה בלב כל אחד מישראל וכל משך הגלות נשמרות הגחלים עוממות, אלא שמובטחים אנו ועומדים שבאש עתידה ציון להבנות: "ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה" (זכריה ב').

יהודה עציון

עוד בעלון

לקט לפרשיות השבוע / מנחם קליין

ברור הלכה – "עזב תעזב עמו" בכבישים / יואל בן נון

אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו / עמרם ינאי

תקנת פרוזבול / משה נוימן

שלג / הרב יהודה שביב

בכל מושבותיכם (ג)

בירור הלכה

מתפללים משני צידי שביל, האם מצטרפים למנין? / הרב יהודה עמיטל

ובלכתך בדרך