עלון שבות גליון 32

  • רבני ותלמידי הישיבה

בשוב העלון

מידותיו של האדם הנן כאספקלריא מלוטשת המאירה את נבכי נפשו ומגלה את אחיזת אמונתו ודבקותו בבוראות. מידתה ועוצמתה של אמונת האדם, משתקפים מבעד למעשיו ומידותיו. המתלבט אחוז הלבטים והמסופק המתייסר בבעיותיו, הנם ממורמרים הרוגזים על עולם ומלואו. נפש שלמה בעלת איזו פנימי היא נפשו של המאמין. אדם הדבק בד' בכל ישות נפשו אינו כועס וקוצף. הוא מוצא את עצמו בעולמו ואת עולמו בעצמו שלמים "אין פרץ ואין יוצאת ואין צווה ברחובותינו אשרי העם שככה לו אשרי העם שהד' אלוהיו".

שמחה ושירה, אף הן מעידות על מצב נפשו ואמונתו האדם. אין השמחה נחלתו של אדם שכוחותיו נלחמים ביניהם על השלטון בנפשו. איזון עצמי בין כל כוחות הנפש יוצר שלמות פנימית ומביא לידי בטוי את כל צדדי האדם. מצב זה של שלווה פנימית, גורם לתחושת ישות. והרגשת מציאות, הממלאים את הנפש. השמחה נובעת מתוך הנפש המלאה שאינה מסוגלת להכיל בקרבה את עצמת תחושתה, ובעל כורחה היא פורצת ויוצאת, ומביאה עמה שירה. אמונה ודבקות בד', המקנים לאדם יציבות ואיזון פנימיים והיוצרים מימד נכון לישותו, מציאותו ומקומו בעולם, מביאים את האדם לשמחה ולשירה.

חסרון באמונה ופגם בדבקות בד' מונעים את השמחה מהאדם ומביאים שליו עצבות, מרירות וכעס, שכתוצאה מהם הוא חש באי התאמה וחוסר קשר עם המציאות. כעסו של משה רבנו נבע, לפי דברי המהר"ל, מחוסר שלמות אמונתו. ממשה כמנהיג העם נדרש שיתחזק באמונתו, בעת שדבקות העם באלוקיו התרופפה והם התלוננו על ד' ועליו. (מכאן – מבט על תלונת ישראל). ועל ידי כך תתחזק אמונת עם ישראל ויתקדש שם ד'. משה רבנו אינו מנותק מעמו, מישראל. אישיותו המנהיגה מכוונת את העם להתעלות, לקדושה ולדבקות בד' בכח היותה חלק ממנו. מצב זה גרם שמשה יושפע במידת מה ממצב העם, ובשעה שאמונת העם נפגמה נדרש המנהיג להתחזק באמונתו ועל ידי כך לתקן ולהעלות את העם כולו.

מנחם.

עוד בעלון

אגרות טהורות / הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל

הרהורי שמיטה / הרב אהרן ליכטנשטיין

שבת - מנוחת העולמים / יואל בן-נון

מלאכת מחשבת / יוסף אביב"י

תלמוד, על מה? / אליהו פורגס

ובחוקותיהם לא תלכו / דב בלום

בלכתך בדרך / יואל עמיטל