עלון שבות גליון 33-34

  • רבני ותלמידי הישיבה

בשוב העלון

"זמירות הבת וחשקה תגביר,
לחפוץ קרבת דודה.
ותעביר
מלב דאבת נפשה,
ותסיר,
לבקש אהבת כלולותיה.
תיכלה שנה וקללותיה."
(תפילה לערב ראש השנה)

לימים שבהם מתכנס האדם אל בין קירות ליבו, מפשפש במעשיו ועושה את חשבון נפשו, מביא בעל ספר המנהגים (בשם כתבי האר"י ז"ל): "בעשרת ימי תשובה ימצא כל אדם בנפשו מקום לדעת, עד היכן אהבתו ויראתו מגעת. כי לפי יראתו יתעורר בנפשו, בימים הקדושים, לשוב אל ד'." לכאורה, מה עניינה של אהבה ויראה לתשובה, ומדוע תלויה התעוררות לתשובה בבדיקת מידות האהבה והיראה שבעמקי ליבו של האדם?

עשה האדם מעשה, הרי שגילה כוחו והראה את יכולתו לעשות מעשה זה. אולם לא רק כוחו ויכולתו מתגלים בעשיה זו. רצונות, כוונות ושאיפות, הדוחפים לכלל מעשה, גם הם משתקפים בו. מעשי האדם מראים אף את רגשותיו והכרותיו הבאים בהם לידי ביטוי. כל פרט ופרט מתוך מכלול מרכיבי אישיות האדם, המשתתפים בעשית המעשה, נראים ומתגלים דרכו.

בעת שאדם חוטא בין בקום ועשה, בין בשב ואל תעשה, מתוך מעשיו למדים אנו שלא בם בלבד פגומים. המעשה והחטא שמשו כמכשירים שגילו והוציאו אל הפועל את מה שהתרחש בעמקי ליבו. כוונותיו ורצונותיו שהניעו ודחפו אותו אל החטא, אף הם טעונים תיקון, אך שורשו של החטא, בשרשי מידות האדם, האהבה והיראה, טמון הוא. "כל חטא יש לו סבה במעוט יראת ד' ואהבתו, והתמעטות זו של היראה והאהבה הרי היא חלי בנפש, הגורם לקלקול המידות, שהן חוזרות וגורמות לגופי עברות, שריפויו של חולי זה הוא מוכרח לפני תולדותיו, שהם פרטי החטאים עצמם." (עולת ראיה, תפילת ר"ה)

תיקונה והתחדשותה של נפש האדם באמצעות הגברת אהבת ד' ויראתו קודמת לתשובה על פרטי החטאים. התעוררותו של אדם לחרטה, וידוי, קבלה לעתיד ועזיבת החטא תלויה במידת אהבת ד' ויראתו שבו.

*

עמנו הפעם: תאור דמותו הרוחנית של הרב קוק זצ"ל ע"י ר' הלל צייטלין הי"ד (ימי הזכרון לפטירתם חלים בחודש אלול - ג' אלול תרצ"ה וער"ה תש"ג) והסבר קטעים ממאמרו של הרב "צמאון לא-ל חי" (א. קופרמן). ומעניני דיומא מביאים הרב שביב בהלכות תשובה, יואל בן נון על התקיעות והרב ליכטנשטיין בענין שבתון ביום הכפורים.

ובראש כל אלה ברכות מזל טוב ליהודה ש. ולרעיתו להולדת בתם תהילה, ליצחק וצילה חריף, למרדכי ורבקה יאול, למשה ויפה טל - לחתונתם, ולעוזי פ., נפתלי ר., גד ל., בני ג. - לאירושיהם.

מנחם.

 

עוד בעלון

לדמותו הרוחנית של רא"י קוק זצ"ל / הלל צייטלין הי"ד

על "צמאון לאל חי" / אהרן קופרמן

עיונים בהלכות תשובה / הרב יהודה שביב

סדר התקיעות ומשמעותן / יואל בן נון

בעניין קיום שבתון ביום הכיפורים / הרב אהרן ליכטנשטיין

בלכתך בדרך / יואל עמיטל