עלון שבות גליון 58

  • רבני ותלמידי הישיבה

בשוב העלון

"יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחוה דעת" (תהילים י"ט)

הימים והזמנים הנותנים את המסגרת ליציקת תוכל החיים, מסודרים בתבניות ובסדר מכוון לבנה ללבנה, נדבר על נדבר.

עדיין לא פג רישומם של ג' דפוענותא שבין שבעה עשר בתמוז - יום פריצת חומת ירושלים, לבין תשעה באב יום חרבן בית מקדשינו וכבר עומדים אנו לפני ז' דנחמתא. מתוך אותו חשך איום של חרבן וגלות עולים, מתנוצצים נצוצות ראשונים של נחמה, מתוכם בוקעת התשובה שבחדש אלול - ושמחה של חג. על קשר עמוק ומופלא זה עמד הרב דסלר זצ"ל (מכתב מאליהו ח"ב עמ' 49)

"המחזור השנתי מתמוז ועד תשרי אשר תכנו: פורענות - נחמה - תשובה - שמתה, לא מקרה הוא; כי כולם קשורים זה בזה ומאשרים זה עם זה, עד שמהוים גילוי אחד ממש. פורענות - חורבן ואבלות - תכליתה להוליד בלב האדם יאוש מהעולם הזה, והיא הדרגה התחתונה של ביטול היש. מתוכה אפשר שיתגלה ויצמח הניצוץ הפנימי של הכרת האמת הרוחנית - והיא היא הנחמה, כי זהו פתח לתשובה".

תמהו חכמינו ז"ל - למה נצטרכו שבע נחמות? - אחת שהקב"ה מצווה לצדיקים שינחמו את ירושלים, שניה שאברהם מנחמה, שלישית נחמת יצחק, רביעית נחמת יעקב, חמישית נחמת משה, שישית שירושלים מבקשת תנחומים אחרים ואינה מקבלת תנחומי הצדיקים, שביעית שהקב"ה בעצמו מנחם לציון שנא': "אנוכי אנוכי הוא מנחמכם" (עפ"י פסיקתא רבתי כ"ט).

ואמרו במדרש "חטא בכפליים - "חטאו חטא ירושלים" (איכה א', ח'), ולקו בכפליים - "כי לקתה מיד ה' כפליים" (ישעיה מ', ב'), ומנחמים בכפליים - "נחמו נחמו עמי" (ישעיה מ', א') כפל דברים מראה על צד נוסף בענין, הצד הפנימי - הרוחני, פן שהוא מעל לגשמיות הארצית הרגילה, חטא עם ישרא-ל היה שורשי ועמוק יותר מעצם המעשים כפי שהתבטאו בצורתם החיצונית - "חטא חטאה ירושלים" מפני כל גם עונשם היה בבחינת שמעל ומעבר לגדרי הטבע הרגילים "לקתה מיד ה' כפליים", וגם נחמתם מופלאת ומובדלת "נחמו נחמו עמי", אנוכי אנוכי הוא מנחמכם".

אולם יתרה הנחמה על הפורענות, שהרי מאה ארבעים וארבע פסוקים בשבעת פרקי הנחמה כנגד מאה ארבעים ושלשה פסוקי התוכחה שבפרשיות: בחוקותי, כי תבא, ניצבים והאזינו ויתר עליהם פסוק אחד.

אסיים בתפילה להתגשמותה המהירה של נבואת זכריה (ח', יט') "כה אמר ה' צבאות, צם הרביעי וצם החמישי וצם השביעי וצם העשירי יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה"."

 

מה חדש בישיבה?

בגלל תקופת "בין המיצרים" לא זכינו לשמחות, לאחר ט' באב יתקיימו אי"ה נישואיהם של י. קלפר, ג. לוי (שאת הזמנתו פרסמנו בעלון הקודם ואגב, זמן החופה הוקדם ל-5.45), סומפו, רמי ינאי נ שמעל'ה ריין וי. מוזיקנט.

חברינו שבד.צ. 1189 (צ. טהורי, ש. בלום, י. כהן, א. שפיגל, י. ברויאר, ר. לנדאו, א. ליפשיץ וי. נוימן) זכו ל- 2 ביקורים של החבר'ה פעם בחברתו של הר' ליכטנשטיין ופעם בחברתו של הר' יגל, כללית הם מתאמנים בצורה רצינית ומתכוננים ליציאה למבצעית בזמן הקרוב. בישיבה מתארח בתקופה זו הר' י. יגל אשר בא ללמוד וללמד.

"בין הזמנים" ממשמש ובא וכן ל"עלון שבות" - ועד לעלון הבא - שלום ולהתראות.

יעקב בן יעקב

עוד בעלון

שתי שיחות מבוא לספר הכוזרי / הראי"ה קוק זצ"ל

ימי בן המצרים / אליעזר ברח"ד

בגדרי שליחות / הרב יהודה שביב

ירושת אבות / גרשון הכהן

מצוות ישיבת א"י - היכן? / נחליאל דיסון

הנביא - איש ומשאו / יהודה עציון

יגעת, מצאת, תאמין. / אלי (פורת) פורגס

בלכתך בדרך / יואל עמיטל