עלון שבות גליון 69

  • רבני ותלמידי הישיבה

שבט תשל"ז

בשוב העלון / יחיעם עוזרי

לעיתים יש צורך, לא רק לומר דברים חדשים ולחד שחידושים אלא להזכיר דברים ישנים וידועים ששקעו למעמקי הזיכרון ויש להעלותם ולהעמידם מול עינינו. חודש שבט, חודש שבו מדברים רבות על נטיעות, פירות א"י וכדו'. בהזדמנות זו כדאי ולי להזכיר לעצמנו שוב מהי א"י לעם ישראל. היו שטעו לומר שא"י הינה בסך-הכול מקום שיאפשר את קיומו הפיזי של עם ישראל כעם השווה בין העמים. אחרים טענו שקיום פיזי כשלעצמו אינו מצריך ארץ נפרדת במיוחד בימנו, אלא הארץ דרושה לאפשר את קיום המצוות ודרך ה' בלא הפרעה. כלומר, הארץ היא אמצעי למטרה ולא דבר מהותי לקיום עם ישראל. הראי"ה קוק זצ"ל מבהיר באורות א"י עד כמה אין הדברים נכונים.

"יצירה עצמית ישראלית במחשבה בתוקף החיים והמפעל. אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודימיוניו, בא"י כתכונת הנאמנות הזאת בא"י".

הרב מרבה להדגיש שאי אפשר בצורה מוחלטת בלא ארץ ישראל. הקשר לא"י הינו מהותי, ומהווה חוליה עיקרית בקשר בין הקב"ה לעמו. הרמב"ם אינו מכליל את מצוות יישוב א"י בספר המצוות כמצווה בפני עצמה ככל מצווה אחרת, מפני שישיבת א"י הינה דבר יסודי שמהווה בסיס לכל שאר מצוות התורה, ולא מצווה כשאר המצוות.

"הדמיון של א"י הוא צלול וברור, נקי וטהור ומסוגל להופעת האמת האלוקית פעולת רוח הקודש הנקלטת בא"י פועלת היא תדיר".

דברי חז"ל "לא נתנבאו נביאים אלא בא"י או בעבורה" אינה מקרה בלבד אלא מצביעים על איזה כושר מיוחד שיש לה לא"י למקום שבו יכול עם ישראל להתקרב לאלוקיו עד כדי נבואה שהיא הקשר הנשגב של עם ה' עם אלוקיו. תכליתו של עם ה' להגיע ולהדבק בה' אלוקיו ואין הדבר אפשרי אלא בא"י.

"א"י איננה דבר חיצוני לאומה רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית והחזקה קיומה החומרי או אפי' הרוחני. א"י היא חשיבה עצמותית קשורה בקשר החיים עם האומה. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה". (הראי"ה זצ"ל בפתיחה לאורות א"י)

* * *

"בקרובי אקדש" – הקב"ה מתקדש בקרוביו, הם נמצאים עימו במחיצתו

אבל "על פני כל העם אכבד" מלשון כבדות. כל העם נושאים בכבדות ובכאב את צער האבדות. (ר' שמחה בונים זצ"ל)

אמר ר' יהודה אמר רב: כל המתקשה על מתו יותר מדי, על מת אחר הוא בוכה... "אל תבכו למת ואל תגודו לו". אל תבכו למת יותר מדי ואל תגודו יותר מכשיעור. אמר הקב"ה אי אתם רחמנים יותר ממני.

"בכו תבכו להולך", אמר ר' יהודה להולך בלא בנים. (מועד קטן כ"ז:)

התייחדנו עם זכרו של יצחק ז"ל ביום השנה לנפילתו בה גמרנו לימוד הש"ס במשניות לעילוי נשמתו וכן מילי דאיספדא מראשי הישיבה וחבריו.

 

חדשות מבית הישיבה

מחזור ט' חזרו לבית הישיבה אחרי אימוניהם הראשוניים. נאחל להם לימוד פורה.

מחזור ח' יצאו לאימון המתקדם מי במסלול קצינים ומי למבצעים. חזקו ואמצו!

ברכות שלוחות

לשמואל זון – לנישואיו

לשמואל מאיר – לאירוסיו

ליצחק כהן – לאירוסיו

לאברהם חריף – לאירוסיו

לנתן אליפז – לאירוסיו

לטוביה פרוכטר – לאירוסיו

ליצחק גוטמן – להולדת בתו תחיה

לגד לוי להולדת בתו צופיה.

יחיעם.

עוד בעלון

ברכות מעירות לבבות לדעות ישרות / הראי"ה זצ"ל

לא תשחית את עצה / הרב יהודה שביב

חסד ואמת נפגשו / יעקב מדן

לזכרם (דברים שנאמרו בע"פ ביום השנה) / יוחאי רודיק

ט"ו באב / בני גל הי"ד

גדרי "גזירה לגזירה" / רא"ם הכהן

בעניין זמן בגיטין / יצחק רוזנברג

כי מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם / גרשון הכהן