עלון שבות גליון 73

  • רבני ותלמידי הישיבה

בשוב העלון

"יענך ה' ביון צרה" – משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך ונתייגע הבן ואמר לאב היכן היא המדינה! אמר לו, סימן יהא בידך: אם ראית בית קברות לפניך הרי המדינה קרובה לך. כך אמר להם הקב"ה לישראל: אם ראיתם את הצרות שנתרבו אתכם – באותה שעה אתם נגאלין; שנאמר: "יענך ה' ביום צרה". (מדרש תהילים פס' י"ד)

בחודשים האחרונים ידענו צפיות ותקוות גדולות ולעומתם מהפכי נפש ואכזבות. אולם יודעים אנו, שכל הדברים כולם, הולכים ומקדמים אותנו בתהליך העובר על עם ישראל, אשר יביא בסופו של דבר לישועה.

הויכוחים המרובים בעם ישראל לא פסחו גם על מחננו. מתוך הכרת הערך שבנושא זה, יש ליחד לו מקום מתאים בחיינו, אך בד בבד, אין לשכוח את החובה המוטלת עלינו בימים אלו.

לגלות לדור את האורה הגנוזה בתורה – זהו תפקידנו!!

אין לזלזל בהתפתחותה הגשמית של העם, אך לכך יש הדואגים.

חרדה תתקפנו בראותינו שמתי מעט הם הדואגים להתפתחותו הרוחנית של עם ישראל כיום. וכאן חובתנו!!

"אם נדע לכוון את הרגע ולא להחמיצו בהסוסים ואזלת יד, נצליח להגביר השפעת יהדות התורה במדינתנו ולשוות לה דמות ראויה" (הרב מימון.)

מהרה יתקיים בנו "שמעו עמים ירגזון", מהרה יוסר המסוה מהעולם וידעו כי עם-ה' אנחנו, כי יד ה' עלינו לטובה, כי מרכז העולם ומרכז האנושות אנחנו, כי אמת גלויה ובהירה היא כל התכונה של נבואה המספרת כ"כ בשבח הנצחי של ישראל.

יפלו כל מגדלי התוהו אשר הוקמו על יסוד המארה של עזיבת ה' את ישראל, ונופצו עלי סלע על סלעי המגור של המאימים עלינו לאמר "עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה" (עם שהחזיר הבורא פניו ממנו) ידעו כל באי עולם כי אהבת עולם היא אהבתנו, ידע כל התבל הנאור עם כל חמכותיו, עם כל המודרניות שלו, עם כל ספקותיו, עם כל שקועו החומרי, עם כל מסותיו הנסיוניות, עם כל החופש דעותיו, שאכן אחת היא האמת העומדת לעד, ואמת זו חקוקה היא במצחה של החיה השמימית המתהלכת על הארץ בתבנית גוי ששמה ישראל. ידע כל העולם יכ אנחנו הננו שורק כולו זרע אמת, וכל יד עמל ותלאה תקצר מלהפריע את תחיתנו וגאולתנו, וידעו ויכירו כי צור ישראל מושיעו וגואלנו אביר יעקב. (אורות ראי"ה עמ' ע"ה)

"ונזכה שתתקיים בנו הבטחת הנביא: "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

 

מחדשות הישיבה

לבני מחזור י"א – הצלחה עם גיוסכם לצה"ל, עשו חיל. שפשוף קל ונעים.

ברכות

למשה הלברטל – לנשואיו.
לדב הלברטל – לאירוסיו.
ליהודה וינוגרד – לאירוסיו.
לבנצי ליברמן – לאירוסיו.
ליובל שרלו – לאירוסיו.
לאלי כהן – לנשואיו.
לשמעון חזוט – לאירוסיו.
לעוזי גרינשפן – לנשואיו.
לבן ציון גרובר – לאירוסיו.
לאליהו בירנבוים – לאירוסיו.
למשה רובין – לאירוסיו.
למשפחת בר-כוכבא – להולדת הבן עופר.
למשפחת יאסי – להולדת הבן משה.
למשפחת גרוס – להולדת בן עמיזרח אהרן.
למפשחת פלדמן – להולדת הבת נינה.
למשפחת מרקוביץ – להולדת הבן יונתן מרדכי.
למשפחת אבן-חן – להולדת הבת גילת.
למשפחת גוטמן – להולדת הבן.
לעזרא קהלני – לאירוסיו.
למשפחת ולדמן – להולדת הבן.

בן-ציון ואליהו.

עוד בעלון

על המתירנות וספיחיה / הרב יהודה עמיטל

מלאכת הצובע / יהודה גלעד

פתחו פתח / יובל שרלו

מי יתן טהור מטמא / יוסי עופר

בענין מזיק ע"י סגולה / איתמר ורהפטיג

תקיעות דר"ה / מרדכי סבתו

גרמא במלאכות שבת / איתן אנסבכר

"מזמור שיר ליום השבת" / שמואל כהן