עלון שבות גליון 88

  • רבני ותלמידי הישיבה

בצאת העלון

ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו (תהילים קכ"ב), ...א"ר יהושע בן לוי עיר שהיא עושה כל ישראל חברים, מעתה אפילו בשאר ימות השנה א"ר זעירא ובלבד בשעה ששם עלו שבטי יה עדות לישראל" (מדרש תהילים).

רבים הם הדברים הגורמים למחלוקות ופירוד בעם, אך לעומתם ישנם דברים המאחדים את העם כולו ומטביעים בו את חותמם, חוחם שבונה ומלכד, חותם שמאפשר לעם לחיות כעם. ירושלים לכל מהלך ההיסטוריה שימשה כדבר המאחד את האומה ותפסה מקום מרכזי בחיי העם, דבר שבא לידי ביטוי בתפלות הרבות המכוונות לציון, בשירים, בדברים שבכתב ודברים שבעל-פה שכל כולם מביעים את הכמיהה הגדולה לירושלים עיר הקודש. גם כיום שזכינו ליישב בירושלים, ממשיכה ירושלים לשמש כמרכז שסביבו סובב הכל לעם בארץ ולכל יהודי באשר הוא. אך לא רק עיני ישראל נשואות לירושלים, גם עיני אומות העולם נישאות לשם, מבינים הם את חשיבותה ומרכזיותה של ירושלים לעם ישראל ודוקא בשל כך מנסים הם לנתק ולהפריד בין ישראל וירושלים. אך אומר המדרש "א"ר יוחנן כיפה של חשבונות היתה חוץ לירושלים וכל מי שמבקש לחשב הולך לשם למה שלא יחשב בירושלים ויצר לפי שנקראת משוש כל הארץ..." (שמות רבה נ"ב). כל החשבונות הם מחוץ לירושלים וכל חשבון שנעשה בתוך ירושלים ועל ירושלים לא יצלח. אך כדי לשמור שירושלים תהיה מחוץ לחשבון יש לעסוק גם בבנינה החמרי של ירושלים וגם בבנינה הרוחני כמרכז התורה. "שתי בשורות נדרשות, אחת לציון ואחת לירושלים, "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תראי אמרי לערי יהודה הנה אלוקיכם" (ישעיה מי). ציון מסמלת את הצד החמרי וירושלים מסמלת את הצד הרוחני. ואם לתנועת ציון די בעליה על ההר, "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון" - לירושלים נדרשת עבודה יותר גדולה, "הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים" ואם כי גדולה העבודה וקשה עד מאד אין מקום ליאוש - "הרימי אל תיראי", עד שתגיעי למרום הגדולה לאמר לערי יהודה הנה אלוקיכם". (מעיני הישועה).

משתתפים אנו באבלו של בנצי ליפשיץ ומשפחתו על פטירת אימו

המקום ינחמכם ולא תוסיפו לדאבה עוד

מחדשות בית-הישיבה

ברכותינו

לרא"ם הכהן, יוסי סיגל, ולשמחה עמנואל לארוסיהם.

מיטב האיחולים

למשפחת ד"ר ברייאר לנישואי הבן מוטי.

למרדכי וגילה בר-אור, דוד וחגית וינרב, צביקה ודינה קלין ואביגדור ויפעת שלומוביץ לנישואיהם

תזכו להקים בית נאמן בישראל ויהי ביתכם ברכה לעם ותורתו.

מזל-טוב

למשפחת הרב פיק להולדת הבת רחל מרים

למשפחת גולדשטיין להולדת הבת נחמה רחל

למשפחת ורהפטיג להולדת הבן יאיר מרדכי

למשפחת סעיד להולדת הבן ינון

למשפחת רוזנברג להולדת הבת רחל

למשפחת קטן להולדת הבן מרדכי

לבני מחזור י"ג בצאתכם לשרותכם הצבאי הראשון ולתלמידי ההסדר חמש במחזור י"א היוצאים לפעילות מבצעית עשו חיל והצליחו בכל אשר תפנו.

לבני מחזור י"א עם שובכם לישיבה יהי רצון שתזכו לעלות במעלות התורה והיראה

משה רבינוביץ ויוסי אליאב

עוד בעלון

"והנצח - זו ירושלים" / משה מאיר

קדושת ארץ ישראל וקדושת ירושלים בזמן הזה / אלי בלום

שלום ירושלים / יוסף עופר

תפקידי השמיר בבית המקדש / דב כהן

לפשוטו של תלמוד / אהרן משניות

"כי פקד ה' את עמו" / יוסי בר כוכבא

אכילת מעשר שני בירושלים - הערות לשיטת רש"י / אליהו יניגר

הוספות בברכת המזון בסעודה שנמשכת בשני ימים / אברהם נחשון

ברור הלכה בדיני פלאטה בשבת / הרב שלמה לוי