עלון שבות גליון 93

  • רבני ותלמידי הישיבה

בצאת העלון

"ידענו מדברי חכמים אמתיים שהארת פורים גדולה למאוד וקדושה גדולה מאירה בו בעולם". (עולת ראיה, ח"א)

דברי ימי ישראל מהווים שרשרת ארוכה של נסים גלויים ונסתרים. דרכי עליותיו וירידותיו, נצחונותיו וכשלונותיו, גם אלה הטבועים כביכול בחותמות הטבע, אין להבינם כמות שהם אלא כמערכת נסים אחת בקורות עמנו. מסכת הסטורית המשקפת את מאבק האיתנים הנצחי בין הטוב והרע, בין ישראל לעמלק המתבטאת בשנאת עולם של אומות העולם לעם ישראל ניתנה לנו במגילת אסתר, שמעמדה נצחי בתורת ישראל ונבואתה הוצרכה לדורות ש"אפילו יבטלו ספר ספרים מלקרות בהם, מגילה לא תתבטל מלקרותה בצבור" (השגות הראב"ד על הרמב"ם, הלכות מגילה פ"ח, הי"ח). ונשאלת השאלה במה צפון סוד נצחיותה של מגילה זו. ומה חזון העתיד הגנוז בימי הפורים לאחרית הימים? תשובה לכך טמונה במאורעות שאירעו בימי הפורים. מאורעות אשר מהוים יסודות נצחיים בהשקפת עולמינו.

היסוד הראשון הינו שלילת הגלות בכל צורותיה. נס פורים מהוה המחשה ברורה לסכנה התמידית של השמדה כללית ופרטית, השמדה גופנית ורוחנית המרחפת על האומה המשועבדת ומפוזרת בין העמים והמדינות. גזירת התורה: "ובגויים ההם לא תרגיע" (דברים כ"ח, ס"ה) שרירה וקיימת ומבטאת את המציאות המרה של יחסו של הגוי לישראל ואת סכנת ההתבוללות של היהודים. סכנה המאיימת אף בדורנו על קיומו של עם ישראל. ובימי מרדכי ואסתר עדים אנו עד כמה חמור הדבר לפני הקב"ה שבגלל השתתפות היהודים במשתה היין של המלך אחשורוש רצה לכלותם מן העולם!

"אמר רבי ישמעאל שמונה עשר אלף ותשע מאות הלכו לבית המשתה ואכלו ושתו וקלקלו. והשטן השטין אותם לפני הקב"ה. אמר לפניו: רבונו של עולם עד מתי תדבק באומה זו שהם מכעיסים לפניך, אם רצונך תאבד אומה זו מן העולם. אמר לו תורה מה תהא עליה, אמר לפניו תסתפק בעליונים אף הקב"ה השוה דעתו לכך. באותה שעה אמר הקב"ה למה לי אומה זו שבשבילה רבו אנחותיי בבל יום, שנאמר 'אמרתי אשביתה מאנוש זכרם' (דברים ל"ב, כ"ו), הביאו לי אגרות וכתבו עליהם כלייה. מיד הביא השטן אגרות וחתם. כיון שראתה תורה כך יצאה בבגדי אלמנותיה, ונתנה קולה בבכי". (ספרי דאגדתא על מגילת אסתר)

היסוד השני הנצחי הנלמד מהמגילה הינו דרכי ההשגחה העליונה על עם ישראל הפועלים אמנם בהסתר פנים אך במיזוג והתאמה מופלאים של כל פרט ופרט. וכל חוליה כשהיא מתקשרת לחוליה שאחריה, אנו מוצאים בה התאמה בזמן, התאמה במקום והתאמה בצורה. עד שהם מצטרפים לשרשרת גדולה אחת של מעללים מכוונים ומתאימים מראש לגאולה הניסית.

"ולא תמצא שמו יתברך, אף כנוי השם לא נזכר במגילה, אלא שכל זה מפני שהיו בהסתרת פנים מן השם יתברך. אף שהיה גואל אותם היו בהסתרת פנים ולכן לא נזכר השם במגילה. ואל תאמר כי בשביל זה הגאולה הזו היא יותר קטנה, כי אדרבא כי דבר זה מורה שהוא יותר גדולה מאוד לגאול אותם אף כשהיו בהסתר פנים". (מהר"ל, אור חדש)

היסוד השלישי הנצחי היה "קימו וקבלו היהודים - קימו מה שקיבלו" קבלת התורה הנצחית שלא מתוך הכרח וכפיה אלא קבלתה מרצון ובחירה:

"מתוך שורש הפורים, שחזרו וקבלו אז ברצון את התורה, הולך ונמשך עיקר התקימות התורה בכל אריכות הגלות הזאת, וכמו שיסוד הפורים קבע את הקבלה ברצון של התורה שהיא מתקימת לעד. כן ראוי שיהיה הוא נצחי ולא יפסק לעולם". (עולת ראיה, ח"א)

מחדשות בית הישיבה

ברכות

ליצחק אסולין, רונן וינוגרד וחנן שלזינגר לאירוסיהם.

מזל-טוב

למשפחת הראל להולדת הבן אלקנה.

למשפחת יניגר להולדת הבת נחמה שרה.

למשפחת לוי להולדת הבת רחל הודיה.

למשפחת עוזרי להולדת הבן ישי.

למשפחת עצמון להולדת הבן רועי.

למשפחת רוזנפלד להולדת הבת אביטל.

תזכו לגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

לבני מחזור י"ג עם שובכם לישיבה יהי רצון שתזכו לעלות במעלות התורה והיראה.

לבני מחזור י"ב בצאתכם לפעילות מבצעית עשו חיל והצליחו בכל אשר תפנו.

חג פורים שמח

יוסי אליאב

עוד בעלון

פורים ב"מגדל-עוז" / הרב יהודה שביב

חיוב מקרא מגילה בעשרה בזמנה ושלא בזמנה / יעקב שפיגלמן

חייב איניש לבסומי בפוריא / יחיעם עוזרי

איש בראש דפא / יואל קטן

ששה עשר בניסן / יוסף עופר

חילול מעשר שני / אריאל חלמיש

בדין השבת אבידה / מוטי הס

מערכת הסמלים במשלי יחזקאל / יובל רויכמן

מהי טענה אחת במודה במקצת / אברהם אנגלברג

מנוי אהרן ובניו ככהנים, לכתחילה או בדיעבד / שלמה רוזנפלד