עלון שבות גליון 95

  • רבני ותלמידי הישיבה

בצאת העלון

"ועוד דרש ר' אלעזר בן עזריה: "את ה' האמרת היום, וה' האמירך היום" (דברים כ), אמר להם הקב"ה לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם דכתיב: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" (דברים ו'), ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר: "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" (דברי הימים א', יז)" (חגיגה ג.)

הקב"ה אומר שבני ישראל עשו אותו לחטיבה אחת בעולם, והם משבחים אותו שבח מיוחד כהסבר רש"י (שם): "שבח אחד, שבח מיוחד, לומר אין כמוך לכך בחרנוך לאלוה"; ואותו יחוד של הקב"ה "שאין כיחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם, לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות, אלא יחוד שאין יחוד אחר כמותו בעולם" (רמב"ם הל' יסודי תורה פ"א).

אחדות נוספת קיימת גם בבני ישראל, והקב"ה עושה את עם ישראל "חטיבה אחת בעולם", חטיבה המאוחדת ומגובשת יחד. ובימים אלו של "עת צרה ליעקב" מתגלה כל עם ישראל כחטיבה אחת, וכעם אחד המאוחד למען הכלל. העם מתגלה עתה בכל הדרו ורוממתו.

"כשם שאנו מכירים ומאמינים שתשועת ישראל תבוא על ידי התחלה של קץ המגולה, שנעשה אנו בכח אשר נתן לנו ה' לעשות חיל, לרכוש את הארץ, לגאול אותה, לעבדה ולבנותה, לכבש אותה בכיבושים קולטוריים ומעשיים, כן עלינו לדעת יותר ויותר, כי רוח ה' אשר על אליהו, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, לעשות שלום בעולם, להשוות את המחלוקת, צריכה להתגלות גם בפעולה נפשית שלנו, פעולת האומה כולה, על ידי כוחותיה היותר טובים". (אגרות ראי"ה, ח"א)

תלמידי הישיבה שנותרו בבית המדרש באלו הימים משתדלים להתמיד בלימודם ועל-ידי כך לחזק את ידיכם. מתפללים אנו כי תחזרו כולכם ביחד בשלום ובמהרה לכתלי בית-המדרש.

"אמר רבי אבא בר כהנא אילמלא דוד (רש"י: "שהיה עוסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה אבל זכותו של דוד עומדת לו ליואב במלחמותיו של דוד"), לא עשה יואב מלחמה, ואילמלא יואב לא עסק דוד בתורה, דכתיב: "ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא" (שמואל כ', ח), מה טעם דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו, משום דיואב על הצבא. ומה טעם יואב על הצבא משום דדוד עושה משפט וצדקה לכל עמו". (סנהדרין מט.)

מחדשות בית הישיבה

ברכות

לבנימין גזונדהייט, משה לוברבוים ולדוד משעלי לאירוסיהם.

מיטב האיחולים

לרפי ושולמית מזרחי ולבועז וליזה שרמר לנישואיהם.

תזכו להקים בית נאמן בישראל ויהי ביתכם ברכה לעם ולתורתו.

מזל טוב

למשפחת וינרב להולדת הבת יערת.

למשפחת סבתו להולדת הבן דוד.

תלמידי שנה א' ב', ג', הסדר חמש של שנה ד' ומספר כוללניקים נמצאים כעת בצבא. תלמידי שנה ג' הנמצאים בחזית היו מהכוחות הראשונים שנכנסו ללבנון, לכולם שלוחה ברכת ישר-כח, וד"ש מרבני הישיבה ותלמידיה. החזיקו מעמד, שמרו על עצמכם ובעז"ה תשובו כולכם בקרוב בשלום לבית המדרש.

יוסי

עוד בעלון

קבלת שמירה – הסכם או חיוב תורה (א) / הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט

מי הקדימני ואשלם / מרדכי סבתו

צד אחד בריבית / יעקב שפירא

מיד בנך אקרענה / אפרים הולצמן

"ואהי להם למקדש מעט" / אלי ליפשיץ

קדושת לוי / אברהם שמאע

"ויהי בשלח" עיון לדרכו של המדרש / בנצי אדורם

דיני מים ואוכל שהובאו בשבת / הרב יהודה עמיטל