עלון שבות גליון 99

  • רבני ותלמידי הישיבה

בצאת העלון

"העקרים הכוללים וההכרחיים לדת האלקית הם שלשה, והם מציאות השם, וההשגחה לשכר ועונש, ותורה מן השמים. והמורה על היות שלושת העיקרים הללו שרש ויסוד לאמונה אשר יגיע האדם אל הצלחתו האמיתי, הוא מה שיסדו לנו אנשי כנסת הגדולה כתפילת מוסף של ראש השנה שלוש ברכות שהן: מלכויות, זכרונות ושופרות. שהם כנגד ג' עיקרים הללו להעיר לב האדם, כי בהאמנת העיקרים הללו עם סעיפיהם ושרשיהם כפי מה שראוי יזכה האדם כדינו לפני ה', כי כרכת מלכויות היא כנגד עיקר מציאות השם..., וכן ברכת זכרונות תורה על ההשגחה והשכר והעונש..., וכרכת שופרות היא לרמוז על העיקר השלישי שהוא כנגד תורה מן השמים..." (ספר העיקרים מאמר ראשון, פ"ד)

בהתבוננותנו במטבע התפילות המיוחד שתקנו חז"ל לימי ראש השנה רואים אנו בהם הכללה של עיקרי היהדות, והדגשה על נצחיותה של ההשקפה התורנית המקשרת בתוכה את ההווה אל העבר ואל העתיד.

העיקר הראשון מלכויות - אם במשך ימות השנה מתפללים אנו ב"קדושת-היום" ל"מתי תמלוך כציון...תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך...ועינינו תראינה מלכותך...ימלוך ה' לעולם אלוקיך ציון לדור ודור...", הרי שעיקר תפילת מלכויות בראש השנה מהוה כמיהה וערגון נשמה ונפש, למלכות שמים על כל הארץ: "אלוקינו ואלקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך..והופע בהדר גאון עזך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה". ההכרה במלך העליון שברא תבל ומלואה, המנהיג את העולם ושהכל מרצונו וידיעתו היא היסוד שכל הבנין עליו נשען. ואנו מיחלים ליום שבו העולם כולו יכיר בכך ויצטרף לעמנו: "ותמלך אתה הוא ה' אלוקינו על כל מעשיך".

העיקר השני זכרונות - מציאות זו קשורה קשר בל ינתק במה שהיה לפנינו, הכרת האמונה הטהורה, התשוקה לקודש, אהבת חסד ונטיה לצדק ויושר הכל מיד אבותינו בא לנו. צרור הזכרונות הנצררים בצרור החיים הלאומים של האומה מהוים את תמצית נשמתה, מהותה, אופיה ותכונתה. הם אלו שהנחילו לנו ברכות שמים, שפע חסד עליון, הכטחות הקימות לנצח וברית כרותה לעתיד מזהיר. ומי שמנתק את השלשלת המסורתית הזאת מקפח את פתיל חייו ומאבד את עולמו. המשך החיים של היהודי בהכרח שיהיה בהתאמה גמורה עם הצביון הרותני של חיי אבותינו. מזכרונות העבר אורגת האומה את מסכת חייה כאומה בהווה ולעתיד לבוא.

העיקר השלישי שופרות - חובתנו לפרסם את שם ה' בעולם, ולהכריז בפומבי על קבלת התורה הנצחית בקולות וברקים, וקול שופר חזק מאד. הכרת האמונה בלב אינה מספיקה, צריך להרים את הנס, לתקוע בשופר ולספר שמו בכל הארץ.

תמציתו של החזון הגדול, אשר סדר השופרות משמש לו סמל, מתבטא כדברי הכתוב: "כל העמים תקעו כף", ויתגשם בהתאחודם של כל יושבי תבל למטרה קדושה של חיי מוסר ואמונה בה'.

"יום הזכרון יום התרועה, הלא הוא היום הגדול הקדוש לאדוננו, שהננו מבליטים על ידי שופרותינו את החגיגיות הנצחית של נצח ישראל. קול השופר קורא באזנינו את ההכרזה של "אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל". ובתקופתנו זאת כמה עמוק צריך להיות אצלנו הרושם של ההפגנה הקדושה הזאת, על אף כל צרינו ושוטני נפשנו, האומרים לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד, אשר סביב שתו עלינו בכל תפוצותינו כגולה, גם פה על אדמת קדשנו גאון עז לנו". (הראי"ה קוק)

מחדשות בית הישיבה

לתלמידי מחזור ט"ו, ברכות עם הכנסכם לישיבה. יהי רצון שתזכו לעלות במעלות התורה והיראה.

משה לוינבוק עזב בשעה טובה את בית החולים שיבא והוא נמצא כעת בביתו שבכולל. כולנו מצפים לשובו הקרוב של יעקב קינר לישיבה.

בימי בין הזמנים נערכה בכולל מסיבת פרידה לארבע עשרה המשפחות שעזבו את הישיבה והכולל. נאחל לכולם הצלחה בדרכם החדשה.

לאחר תקופה ממושכת שוב נמצאת הישיבה בתפוסה למאה. בישיבה נמצאים כעת 260 תלמידים ומתוכם 130 תלמידים חדשים.

שחרור תלמידי שנה ד' ו-ה' נדחה עד לאחר חג הסוכות.

לאברהם אורן, שלמה ליבוביץ ודוד מינץ - מזל טוב לאירוסיכם.

למשפחת רוזנברג - מזל טוב להולדת הבת מרים.

מיטב האיחולים לבנימין ונדין גזונדהייט, אביה ואלישבע הכהן, משה ואלישבע לוברבוים ולחנן ואילה שלזינגר לנישואיהם.

תזכו להקים בית נאמן בישראל ויהי ביתכם ברכה לעם ולתורתו.

למשפחת שפיגלמן - מזל טוב להולדת הבן שלמה.

למשפחת מוזס - ברכת מזל טוב להולדת הבן אורי משולם, ובעלותך לכס הרבנות בקיבוץ מגדל עוז, שא ברכה והצלחה.

כתיבה וחתימה טובה,

יוסי

עוד בעלון

קבלת שמירה - הסכם או חיוב תורה (ב) / הרב שבתי רפפורט

בעניין חיוב פחות מבני כ' בתפילת מוסף / הרב עזרא ביק

עוד על משפטי התנאי בתורה / ר' מאיר מדן

"והיו דבריו במשנה - דבר קצר הכולל ענינים רבים" / יהודה שורץ

וכי חולדה נביאה היא? / מרדכי סבתו

קידוש יום טוב / משה ליכטנשטיין

על הגאולה ועל התשובה - מבית מדרשם של ירמיהו ויחזקאל / אביה הכהן

"הנה כתובה על ספר הישר" / עזריאל פייפל

"צדיקים לעולם ירשו ארץ" / ברוך קץ

קריאת חמש מגילות וברכה עליהן / ישעיהו שפירא

הקפות בהושענות - יריחו / צבי מרק

עיונים בפרשת לך-לך (ג) / הרב יהודה שביב