פסחים דף נג – הדלקת הנר בערב יום הכיפורים

  • הרב אביהוד שורץ
המשנה בדף נ"ג עמוד ב' מזכירה חילוק מנהגים בעניין הדלקת נרות בערב יום הכיפורים. בגמרא מבואר שאין מחלוקת עקרונית בין המנהגים, ולכולי עלמא המטרה המרכזית שלהם היא לסייע להקפדה באיסור תשמיש המיטה בליל יום הכיפורים. אמנם, בתלמוד הירושלמי העירו:
 
"מקום שנהגו להדליק משובח ממקום שנהגו שלא להדליק".
 
מכוח דברי הירושלמי הללו הכריעו הראשונים כי ראוי להדליק את הנר בערב יום הכיפורים. עם זאת, בראשונים נתגלעה מחלוקת נרחבת בעניין הברכה על הדלקה זו. המרדכי בסוגייתנו (סימן תר"ט) כתב:
 
"דאמרינן מקום שנהגו להדליק ידליק אלמא אינו חושש אלא למנהג, אם כן משום מנהג אין מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו".
 
לדעת המרדכי, אילו היתה הלכה המחייבת להדליק את הנר, לא היו בכך חילוקי מנהגים. חילוק המנהגים מעיד על כך שאין זה חיוב גמור, וממילא אין לברך על כך.
 
לעומת המרדכי, הרא"ש (יומא ח, כז) כתב:
 
"ויראה שיש לברך על הדלקת הנר כמו בשבת משום שלום בית".
 
דומה שהרא"ש חושף את טעם ההלכה שבירושלמי, לאמור – המנהג להדליק משובח משום שהוא מוסיף לשלום בית. ובכן, כדרך שמדליקים את הנר ומברכים על ההדלקה בשבת, כך יש לנהוג ביום הכיפורים.
 
הלכה זו משקפת את אופיו הייחודי של יום הכיפורים. מחד גיסא מדובר על יום חתימת הדין, ואימת הדין ניכרת בכל, ומאידך גיסא יום הכיפורים הוא יום-טוב. אמנם, הוא אסור באכילה ובשתייה, אך עודנו נושא אופי ייחודי ומקודש, הדורש גם הקפדה בשלום בית.
 
הלכה למעשה, כתב השולחן ערוך (אורח חיים תרי, ב): "יש מי שאומר שמברך על הדלקת נר יום הכיפורים". לשון זו אינה פסקנית, אף שהשולחן ערוך איננו מזכיר דעה חולקת. הרמ"א מוסיף שהמנהג לברך על ההדלקה, והגר"ע יוסף (שו"ת יחווה דעת ג, מה) הוכיח באריכות שכך ראוי שינהגו גם הספרדים. אמנם, כלל גדול בהלכה שאין מברכים על מנהג, אך מכיון שהרא"ש פסק לברך, והוא עמוד ההוראה של רוב פסקי הספרדים, יש לקבל את דבריו ולברך על ההדלקה הנחוצה משום שלום בית.
 
כפי שראינו לעיל, המרדכי בפסחים פסק שלא לברך על ההדלקה. עם זאת, בפסקיו למסכת יומא (סימן תשכ"ח) קבע שאם יום הכיפורים חל בשבת – יש לברך על ההדלקה ולהזכיר בברכה את יום הכיפורים והשבת גם יחד. גם פסק זה אינו מוסכם לכולי עלמא, שכן היו מי שכתבו (ראה בתשובת הגר"ע יוסף הנ"ל) שהדלקת נרות שבת מהווה חלק מעונג שבת בסעודה, ומכיון שביום הכיפורים אין סועדים, אין מברכים על ההדלקה. עם זאת, כבר הזכרנו לעיל שהמנהג הפשוט לברך על הדלקת הנר בערב יום הכיפורים, ועל אחת כמה וכמה כאשר יום הכיפורים חל בשבת, שכן בזה אף המרדכי מודה.