פסחים | דף קג | נוסח ההבדלה

  • הרב אברהם סתיו
בסוגייתנו (קג ע"ב – קד ע"ב) מובאות זו לצד זו שתי מחלוקות בנוגע למספר ה'הבדלות' ובנוגע לחתימת הברכה. נסכם בתמצית:
 
בשאלת מספר ההבדלות נקבה הגמרא בשלושה מספרים אפשריים:
 
א. לדעת רבי ורבי מנחם ברבי סימאי ("בנן של קדושים" – כדאי לעיין בחידושי החתם סופר קד ע"א ד"ה בנן!) יש לומר הבדלה אחת: "המבדיל בין קדש לחול".
ב. רבא היה מבדיל שלוש הבדלות, ורבי יוחנן אמר שכן נהגו העם לעשות, וכך מנהגנו כיום.
ג. הברייתא מתארת נוסח הכולל שבע הבדלות, ולדעת רבי אלעזר בשם רבי אושעיא יש לומר בין שלוש לשבע הבדלות.
 
בשאלת החתימה הובאו בגמרא ארבעה נוסחים אפשריים:
 
א. לדעת תנא קמא בברייתא חותמים "סודר בראשית".
ב. לדעת 'אחרים' בברייתא חותמים "יוצר בראשית".
ג. לדעת רבי יוסי ברבי יהודה ורב חותמים "מקדש ישראל".
ד. לדעת שמואל חותמים "המבדיל בין קודש לחול", וכן אנו נוהגים כיום.
 
מהי השאלה המהותית העומדת בבסיסן של מחלוקות אלו?
 
יש לדון אם ניתן להסביר כל פרט ופרט וכל דעה ודעה, אך ייתכן שניתן למצוא שתי גישות עקרוניות העולות מתוך שתי המחלוקות וקשורות לחקירה יסודית ביחס לעיקר דין ההבדלה. בראשונים יש שתי עמדות בנוגע לקשר שבין מצוות ההבדלה למצוות הקידוש, והן באות לידי ביטוי ביחס לשאלת חיוב הנשים בהבדלה. כך כותב הבית יוסף (או"ח רצו):
 
"כתוב בארחות חיים: נשים אין מבדילות לעצמן, דאין הבדלה תלויה בשמירת שבת, אלא רבנן אסמכוה אקרא.     
והרב רבנו יונה כתב דכשם שחייבות בקידוש חייבות בהבדלה".
 
דעת רבנו יונה היא שההבדלה והקידוש קשורים זה לזה, ונראה שלדעתו מדובר במצווה אחת של קידוש השבת, כפי שכתב הרמב"ם בספר המצוות (מצות עשה קנה):
 
"שצונו לקדש את השבת ולאמר דברים בכניסתו וביציאתו, נזכור בם גודל היום הזה ומעלתו והבדלו משאר הימים הקודמים ממנו ובאים אחריו".
 
לעומת זאת, לדעת הארחות חיים מצוות ההבדלה איננה תלויה בשמירה השבת, אלא קשורה כנראה לעצם הפער שבין שבת ויום חול, וכעין דברי הגמרא בשבועות (יח ע"ב) שדרשה את הפסוק "ולהבדיל בין הקדש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור" כמתייחס למצוות ההבדלה.
 
שתי הגישות הללו עשויות להשפיע גם על נוסח ההבדלה. לדעת רבנו יונה והרמב"ם מסתבר שההבדלה תתמקד אך ורק בהבדלה בין קודש לחול ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, וודאי שתחתום בעניין זה. אמנם, לדעת הארחות חיים מסתבר שנוסח ההבדלה יכלול הבדלות שונות מתחומים מגוונים ויחתום בהצהרה כללית שעניינה הבורא האחד העומד מאחורי כל ההבדלים הקיימים במעשה בראשית.