פרשת אמור שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת אמור

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

ספר החינוך.

פרק כג' פסוק כז':

 

שאלות:

 

1.   מהי הבעיה עם השימוש במלה: "עינוי" ומהי דעת הספרא בפירושה?

2.   מה ההבדל לפי זה בין שני האיסורים הראשוניים של אכילה ושתיה לאיסורים האחרים?

3.   מה בדיוק הם "חסדי ה'" עליהם מדבר פרשננו?

4.   למה צריך להתענות דוקא?

5.   פרשננו קובע כי כל יתר האיסורים הן "הנאות חוש המישוש" התוכל להסביר ולנמק?

6.   איך ראוי שהעבד יופיע לפני אדוניו ולמה?

7.   "ולא ימנעה ימנעה מםך התאוות" התוכל להסביר?

 

 

צרור המור.

פרק כג' פסוק מב':

 

שאלות:

 

1.   מה הם הקשיים בפסוקים עליהם מנסה פרשננו להשיב?

2.   במה מתבטא שסוכות הוא החג הגדול והחשוב מכולם?

3.   פרשננו מתאר את ההתפתחות ההדרגתית של עם ישראל עד אשר "נשלמה שלימותם" התוכל להסביר?

4.   איך אמירת "הלל גמור" מצטרף לכך?

 

רמב"ן.

פרק כג'פסוק מד':

 

שאלות:

 

1.   בעצם מהי השאלה עליה הוא מנסה להשיב?

2.   מה בדיוק המצב ב"פרשת מומין" ואיך הוא מתרף זאת?

3.   מה לכן המצב בקשר ללחגם?

4.   מה המיוחד - בכל זאת - בקרבן העומר ושתי הלחם?

5.   מהי דרשתם של "רבותינו" ומה זה מוסף כאן?

 

רבינו בחיי.

פרק כד' פסוק ד':

 

שאלות:

 

1.   מהי קושיתו של הרמב"ן כאן?

2.   מה נאמר כאן לעומת פרשת תצוה ולמה ההבדל?

3.   מה קרה "בשובם מן הגולה" ואיך זה שייך לכאן?

4.   מה לפי זה היה הדין במדויק?

5.  איך הוא מסביר את "תמיד"?

 

רש"ר הירש.

פרק כד' פסוק ט':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי בשימוש "מועד" כאן ומהי דעת פרשננו בהסברו על כך?

2.   שני סוגי "מועד" מוצא פרשננו בפרשיות החל מפרשת משפטים עד עתה, מה הן ומה ההבדל ביניהן?

3.   מה המיוחד בפרשת משפטים?

4.   מה תכלית קיומו של עם ישראל - לדעתו?

5.   מה מסמלים המנורה והשולחן לדעתו?

6.   "חיי מדינה העומדים על המשפט ועל האחווה" מה בדיוק רוצה פרשננו ללמדנו כאן?

 

אור החיים.

פרק כד' פסוק כב', כג':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי לכלאורה בפסוק כבי ואיך פרשננו מבארו?

2.   מהו הקושי בפסוק כג' ולמה לכאורה אין כל קושי?

3.   תשובה - ראשונה - מעניינת נותן פרשננו לכך, התוכל להסביר?

4.   מהי תשובתו השניה של פרשננו?

5.   מהי תשובתו השלישית של פרשננו ובמה היא שונה מקודמותיה גם עקרונית?

6.   פירושו האחרון שונה מקודמיו ועוסק גם בדיוק הכתובים, מה בדיוק מפרש כאן פרשננו?

7.   לבסוף, הוא חוזר לבאר בעיה לשונית זו בצורה אחרת, על-מנת לבאר זאת כלפי פירושיו הקודמים, מהו פירושו זא האחרון?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

     GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון