פרשת אמור שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת אמור

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/emor1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/emor2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/emor3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/emor4.gif

 

א. ספר החינוך.

פרק כג' פסוק כד':

 

שאלות

 

1.   מה בדיוק האיסור?

2.   מה הנימוקים שיום זה נקרא "ראש השנה" ובמה זה מתבטא?

3.   איך הוא מסביר כי ביום זה נידונים כל בני העולם?

4. איך גורם היום הזה "לקיומו של עולם"?

5.   איך מסביר פרשננו את העובדא שיום זה הוא גם יום שמחה וגם יום יראה ופחד?

6.   איך זה מתקשר ל"זכרון תרועה"?

7.   למה אין אומרים הלל?

 

ב. רבינו בחיי.

פרק כד' פסוק כד':

 

שאלות

 

1.   איך הוא מסביר "זכרון"?

2.   שלושה דברים לא ביאר לנו הכתוב, מה הם?

3.   מה פירוש: "וסמך על הקבלה"?

4.   איך מבואר ברמז כי מדובר ביום הדין?

5.   פרשננו מעלה כאן רעיון בדבר העלמת התורה דוקא דברי יסוד של אמונה ומצוות, התוכל לבארו?

6.   במה הדוגמאות שהוא מביא מסייעות לו?

7.   "עולם הנשמות" נרמז בלבד בתורה, איך ולמה?

8.   התוכל להסביר את משל הדג?

9.   איך לפי זה מסביר פרשננו את העובדא כי: "הוצרכה התורה לבאר היעודים הגופניים...?

10.   מהי "התכלית" ואיך מגיעים אליה?

 

ג.   רש"ר הירש.

פרק כג' פסוקים כד':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מחלק את התקיעות ומסביר את ההגיון האפשרי בהן, התוכל להסבירו?

2.   התוכל לנסות להסביר מה מביאו לכך?

3.   "תרועת השופר היא קראיה המופנית אלינו", מהי כוונתו בכך וממה הוא רצה למנענו מלחשוב?

4.   למה צריך כוונה לשמוע קול שופר?

5.   איך הוא מסביר את ענין: מצוות צריכות כוונה?

6.   מה עשוי לקרות אם לא נדע לבצע את המצוות בכוונה הראויה?

7.   במה מסייע לו הסיפור הידוע על האיש שקיים מצוות ציצית בכוונה גדולה ואיך היא הצילה אותו?

8.   במה יום זה הוא ראש השנה?

9.   מה בין ניסן לתשרי לדעתו?

 

ד.   רבינו בחיי.

פרק כג' פסוק כז'

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק עליו הוא עונה בראשית דבריו ומה בדיוק תשובתו?

2.   מה דעת המדרש המצוטט לקושי שהוזכר?

3.   מה מייחד את יום הכיפורים לעומת ראש השנה?

 

ה.   מלאכת מחשבת.

פרק כג' פסוק כז':

 

שאלות

 

1.   איזה קושי מוצא פרשננו כאן בפסוקים?

2.   האם זה קושי בגנוני-לשוני לדעתו או משהו חשוב יותר?

3.   מהי תשובתו לכך?

4.   בעצם מה הרעיון העיקרי בדבריו כאן?

 

ו.   אור החיים.

פרק כד' פסוקים כז, כח':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי שפרשננו מוצא בפסוק כז':

2.   מהי תשובתו לכך?

3.   מהו הקושי שלו בביאורו לפסוק כח'?

4.   מה ראיה יש בענין ברכת כהנים לדבריו כאן?

5.   מהי אם כן תשובתו הוא לקושי שהוא עורר?

6.   בעצם מה הוא רוצה ללמדנו כאן.

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************