פרשת בא שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/bo1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo4.gif

 

 

א. האברבנאל.

פרק י' פסוקים ט', י':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי בפסוק ט'?

2.   פרשננו נותן שלוש אפשרויות לפירוש הטענה: ראו כי רעה נגד פניכם - התוכל להסביר ולהבחין ביניהם?

3.   במה השלישית שונה משתי קודמותיה?

4.   גם בפסוק "לא כן לו נא הגברים" מוצא פרשננו שלוש אפשרויות לפרש, התוכל למנותם ולהסבירם?

5.   באפשרות השלישית רואה פרשננו תגרנות מזרחית טיפוסית, מה מביאו לכך?

6.   למה הוא גרש את משה ואהרון?

 

ב. כלי יקר.

פרק י' ספוק י':

 

שאלות

 

1.   פרשננו בכל פירושו כאן עומד על העיקרון מה חשוב יותר ממה, למה כל הנושא הזה משמעותי לגביו?

2.   מה אמר פרעה ומה אמר משה ומה מתברר מכך?

3.   למה הצאן והבקר בראש הרשימה?

4.   איך הוא מפרש את הפסוק המצוטט מתהילים?

5.   מה הבעיה עם המקנה ואיך הוא מסבירה?

6.   מהי הגדרתו כאן למושג מקנה?

7.   מה ברצונו ללמדנו בכל זה?

 

ג. רמב"ן.

פרק י' פסוק כט':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי עליו עומד פרשננו?

2.   מה אכן קרה במציאות?

3.   שתי אפשרויות מונה פרשננו איך קרה שפרעה לא ראה את משה עוד, מה הן?

4.   פירוש נוסף נותן פרשננו בפירושו: ויתכן... מהו?

5.   גם בשמות רבה מתבסס על כך, מהו פירושו?

 

ד. תוספת ברכה.

פרק יא' פסוקים ד', ה':

 

שאלות

 

1.   פרשננו שם ליבו לתופעה מעניינת בסדר המכות ומהלכן, התוכל להסביר?

2.   פרשננו קובע כי לא מצא פרשנים העוסקים בכך, אולי יש לך תשובה?

3.   פרשננו מביע סברה מעניינת הלקוחה מדיני עונשין, מהי הסברה ואיך היא מתאימה לכאן?

4.   למה לפי זה במכת בכורות לא ניתנה אזהרה?

 

ה.   משך חכמה.

פרק יא' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   מה השאלה כאן?

2.   מהו הפירוש הראשון ומהו פירושו השני?

3.   פרשננו מבסס את כל דבריו על הרעיון שמקורו במדרש בדבר המצאות השכינה בגלות עם ישראל, התוכל להסביר זאת?

4.   מה בדיוק המחלוקת בירושלמי המצוטט כאן בין ר' אליעזר לבין ר' עקיבא?

5.   התוכל להסביר את הרעיון מאחורי שתי עמדות אלה?

 

ו.   מדרש תורה להקדוש אנשלמה האשתורקי.

פרק יב' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מה בא הענין לרמוז לדעתו?

2.   מה חשבו המצרים עליהם ומה כנגד זה היתה דעת בני ישראל?

3.   פרשננו רואה כאן ענין "להורות כי..." התוכל להסבירו?

4.   מה ענין "... שוטים שקלקלו.." כאן?

5.   איך הוא מסביר את הפסוק: "כי פעל ה' למענהו" המצוטט ממשלי טז'?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************