פרשת בהר - הרצון לקשר עם הקב`ה

  • הרב דניאל סרי-לוי

פרשת בהר - הרצון לקשר עם הקב"ה

"וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים".

כמעט בכל דבר בעולם יש שבע דרגות. כך גם בקשר עם השכינה. בדרגות אלו כלולים גם מצבים שבהם האדם נמצא בנפילה: יש מי שמתפלל לשוב למעלתו, יש מי שכבר לא מתפלל, אולם המדרגה הנמוכה ביותר - "שאינו יודע מירידתו וסובר שאין למעלה ממנו, זהו בנוקבא דתהומא רבא" (כתר שם טוב ח"ב דף כ"ב).

הצעקה על הריחוק מהקב"ה היא מדרגה של רצון לקשר, והיא הישג כשלעצמה. הלא אין דבר העומד בפני הרצון. יתר על כן: אפילו אם רק יש רצון לִרְצות - גם זו מעלה. אולם כשאדם חושב שהוא ממש 'על הסוס' - יש בכך סכנה אמיתית לנתק.

"והמשל על זה, לאישה ענייה אחת, שהיה לה ביצה אחת ושמחה בה שמחה גדולה, שסברה שמביצה זו תבוא שתוכל לקנות לה פרה על ידי זה, ושאר צאן ובקר ועושר רב. הא כיצד? שתשים הביצה הזאת תחת תרנגולת חברתה, ומן האפרוח הזה כשיגדל יהיו לה ביצים וכן אפרוחים וכו'". הסוף המצער ידוע: "מרוב שמחתה ושעשועיה ומשמושה בביצה הנ"ל - נפלה הביצה מידה ונשברה, ונשארה 'קרח מכאן ומכאן'..." (בעל שם טוב לפר' בהר, 'מקור מים חיים' אות א'). והנמשל: "כך האדם - בתחילת לימודו אומר שיהיה למדן גדול וחסיד גדול, ומחמת שיש לו גאווה בקצת יראה - דוחה הכל, שאין אני והוא יכולין לדור במחיצה אחת" (שם, בשם "אור האמת" ח' ע"ב).

הבעש"ט התייחד בכך שנתן פתח גם ליהודים הפשוטים, ובתחומים מסויימים אף נתן להם עדיפות על הלמדנים.

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך" - "ואמר הרב הבעש"ט, נשמתו בגנזי מרומים, כי אם האדם הלומד את התורה לשם הבורא ברוך הוא - למשל, אם לומד המשנה 'המחליף פרה בחמור' - הוא חשוב מאד לפני הקב"ה, כל שכן אם עושה הדבר, ומחליף פרה בחמור ומנהיג עצמו בזה על פי התורה - ודאי יותר חשוב עבודה מעולה..." (מאור עיניים למס' שבת ד"ה 'נשאת ונתת באמונה'. וכן בליקוטי מוהר"ן תורה ר"פ בכיוון קצת שונה, עיי"ש).