פרשת במדבר שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת במדבר

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/bamidbar1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bamidbar2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bamidbar3.gif

 

א. כלי יקר

פרק א' פסוק א':

 

שאלות

1.  הקטע הראשון עונה פרשננו תשובה רעיונית לקושי לשוני לכאורה, התוכל להסביר?

2.  קטע השני מסביר פרשננו שוב לכאורה שאלה משנית של מועד המפקד אך תשובתו גם כאן רעיונית, מהי?

3.  בקטע השלישי (הארוך) מסביר פרשננו את המספר של הלוויים ושל בני ישראל, הכל בקשר להשראת השכינה, מה בעצם הוא רוצה ללמדנו בכך?

4.  מה פירוש:   "אין לצמצם בתחתונים" ומה יש בכך תשובה לקושי שהועלה?

 

ב. מלאכת מחשבת

פרק א' פסוק ד':

 

שאלות

1.  לכאורה מה הקושי עליו בונה פרשננו את דבריו?

2.  איך הוא מסביר את הנאמר:   ...קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו...?

3.  מתי ומה ולמי אמר אותו חכם את דבריו?

4.  מה בדיוק רצה לומר בכך?

5.  איך לפי זה מתפרש כאן פסוקנו?

6.  בדבריו "בדבר אחר" הוא נוקט דרך שונה לחלוטין, מהי?

7.  מהי הוכחתו שהם אכן אנשים מתאימים?

 

ג. כלי יקר

פרק א' פסוק ד':

 

שאלות

1.  מה הקושי שמוצא פרשננו כאן?

2.  מהי תשובתו לכך?

3.  בקטע השני הוא עונה על שלוש שאלות, מה הן?

4.  מה תשובותיו לכולן?

5.  איך אהרן הינו סיבה להשראת שכינה?

 

ד. אור החיים

פרק א' פסוקים י"ח, כ':

 

שאלות

1.  מה הקשיים האפשריים בפסוק י"ח ומה תשובת פרשננו?

2.  מהו הקושי, לדעתו, בפסוק כ' ומהי תשובתו?

3.  למה זה נס, ומה הרעיון בכך?

 

ה. מלאכת מחשבת

פרק ד' פסוק ב':

 

שאלות

1.  מה הם "השינויים והכפל שאין צורך לסדרם"?

2.  מהי הגדרתו למושג "רבנות" כאן?

3.  מהי בדיוק הסכנה ומה האמצעים למניעתה?

4.  מהי "האליה וקוץ בה" לדעתו?

5.  מה היה לפי זה:   "טרחם ומשאם שנלאו נשוא"?

6.  איך הוא מפרש את הציווי:   "אל תכריתו" ולטובת מי הוא?