פרשת התמידין והמוספין (כ"ח-כט) כחלק מפרשיות המשכן שבספר במדבר

  • הרב אלחנן סמט