פרשת ויחי שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת ויחי

 

א. מדרש רבה. פרק מט' פסוק ח'

 

שאלות:

 

1. כדרכו - מוציא המדרש את הפסוק מידי פשוטו ועומד על תכונה מיוחדת חשובה שהיא תנאי לתשובה. מהי?

2. מידה. הודאה. מתוודה. תודה. התוכל להסביר את פירוש מילים אלה - שמוצאם משורש אחד - בהקשר לענייננו?

3. למה "המודה במעשיו" זוכה לחיי העולם הבא?

4. מה פירוש כאן: "זובח תודה"?

5. מה בדיוק אמרה-ביקשה תמר מיהודה כאן?

6. מה היתה שאלתו של הקב"ה לקין ומה בדיוק היתה תשובתו-טענתו?

7. מה היתה תשובת הקב"ה לכך ולאחריה תגובת קין?

8. אצל קין החל רעיון התשובה. התוכל להסביר עד כמה רעיון זה אינו כל כך פשוט ויש בו מהפכה מחשבתית?

9. מה ההבדל בין קין לבין יהודה?

10. המדרש מדייק בענין ההבדל בין יהודה לבין ראובן. התוכל להסביר?

11. מה היה שכרם של יהודה וראובן ואיך מתפרש בכך הפסוק המצוטט מאיוב?

 

 

ב. רד"ק. פרק מט' פסוקים ח',ט'

 

שאולות:

 

1. איך מפרש פרשננו את "יודוך" של האחים כאן?

2. ממה נתירא יהודה ובמה יעקב הרגיעו?

3. למה חשוב היה כאן להדגיש "בני אביך"?

4. רעיון מענין מביא פרשננו לשימוש "גור" לפי אריה. מהו ומה הן הוכחותיו?

5. פרשננו מבחין בתכונות מסוימות של האריה ומעביר אותם למציאות של מלכות בית דוד. התוכל להסביר?

 

 

ג. המשתדל. פרק מט' פסוק ט'

 

שאלות:

 

1. מהו הקושי האפשרי בקטע הראשון ואיך פרשננו מסבירו?

2. ההעברה מלשון נסתר ללשון נוכח באה ללמדנו. מה דעת פרשננו?

3. פרשננו אינו מסכים עם הפרשנים המצוטטים על ידו. מהי דעתם ועל מה הוא חולק?

4. למה בקטע האחרון חזר ללשון נסתר?

 

 

ד. הכתב והקבלה. פרק מט' פסוק ט'

 

שאלות:

 

1. פרשננו מסביר למה אריה, למה גור, ולמה גור-אריה מצורף - תסביר.

2. מהי דעת תרגום יונתן בן עוזיאל והירושלמי?

3. מהי דעת פרשננו עצמו ומה לדעתך מביאו לכך?

 

 

ה. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד. פרק מט' פסוק י'

 

שאלות:

 

1.מהו הקושי ומהי תשובת אונקלוס לכך?

2. מה היה פירושו של פרשננו למקשים עלינו?

3. מה העירו לו המקשים?

4. מהי הגדרתו לירושה לעומת נתינה ומכירה ומה המצב כאן?

5. מה מבטיחה לנו ברית בין הבתרים והאם זה התקיים במציאות?

6. מה היתה טענת הנוצרים כלפינו ואיך פרשננו משיב להם?

 

 

ו. רש"ר הירש. פרק מט' פסוק יא'

 

שאלות:

 

1. פרשננו קובע כי יעקב אבינו בברכותיו "חזוה את המשיח", מה מביאו לכך?

2. התוכל לתאר את תכונות הסוס והחמור ולאפיין בכך את דעתו של פרשננו על יחסי אומות ועתידן?

3. איך נשתרבב לכאן ענין פטר חמור ומה הוא בא ללמד?

4. למה נאסר על מלך ישראל להרבות סוסים?

5. מתי נצטווה האם להמליך מלך ולמה ומה קרה במציאות?

6. מה מסמל: "אוסרי לגפן עירה"?

7. למה המשיח הינו "צדיק ונושע" ולמה מושיע?

8. במה הוא "עני" ולמה זה חשוב?

9. מהי אותה דמות אידיאלית של מלך המגדל בני אתונות דוקא?

10. התוכל לנחש או לשער על קירבה לשונית בין חמור לחומר ועל משמעות אפשרית לכך?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

     GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון