פרשת ויקרא שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויקרא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik4.gif

 

 

א. מדרש רבה.

פרק א' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי בפסוק עליו בונה המדרש את דבריו?

2.   מה בדיוק לומד המדרש כאן?

3.   למה "מקבלים מיני זבחים מרשעי ישראל"?

4.   התוכל להסביר את שלושת המקרים בהם אין מקבלים?

5.   היש משותף ביניהם?

 

ב. רש"י עם פירוש לפשוטו של רש"י מאת ש.גלברד.

פרק א' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק עליו רש"י בונה פירושו?

2.   רש"י מצטט את תורת כוהנים, איך הובן הפסוק על ידם?

3.   מה פירושו המצוטט של אונקלוס כאן?

4.   איך מפרשים שניהם את: "לרצונו"?

5.   מנין לרש"י ענין הכפיה בפסוק?

6.   על מה בדיוק "כופין אותו" לפי הפשט?

7.   איך הברייתא בבבא בתרא מרחיבה ענין זה גם לגיטי נשים?

8.   הרמב"ם מסביר רעיונית איך ניתן לכפות על אדם מעשה מסוים משום רצונו העקרוני לקיים מצוות?

9.   מהי הגדרתו ל"אנוס" כאן?

10. "אנס עצמו בדעתו הרעה" - התוכל להסביר?

11. לפי זה איך עונות המכות?

 

ג.   הר-צבי - הרב צבי פסח פרנק.

פרק א' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   לפי פשוטו של רש"י למה כופין את הישראלי כאן?

2.   פרשננו מביא ציטוט מן הגמרא במנחות, מה הבעיה שם?

3.   למה "אין כופין עכו"ם"?

4.   במה דומה המקרה המובא בגמרא בערכין למקרה שלנו?

5.   אחרי הביאו את הרמב"ם בעניננו מסביר פרשננו כי: "כבר גרש לרצונו" איך זה פועל?

6.   מה פירוש: "רצונו הפנימי"?

7.   פרשננו מסביר למה הגיון זה אינו פועל אצל עכו"ם, התוכל להסביר?

 

ד. אור החיים.

פרק א' פסוק יד':

 

שאלות

 

1.   מה קושי מצא פרשננו כאן?

2.   מהי תשובתו הראשונה לכך?

3.   בהמשך: "עוד ירצה..." מביא פרשננו תשובה שונה, מה היו?

4.   יש לו רמז מסייע מתוך הכתוב, מהו?

5.   מה הרעיון בכך?

 

ה.   מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי.

פרק ב' פסוק יג':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו העקרונית כאן עליה הוא משיב בהרחבה?

2.   מה הן סגולות המלח מהן אנו חייבים ללמוד מוסר השכל?

3.   למה התורה בחרה להביא קרבנות?

4.   איך הוא מסביר את השוני בין הקרבנות השונים?

5.   איך "יגבור עליו הכח השכלי"?

6.   מה הראיה מנביאי הבעל?

7.   מה קרה ביציאת מצרים ואיך זה שייך לכאן?

8.   מה טעם "הקרבנות שאין באים על חטא"?

9.   פרשננו מסביר בהרחבה את הדינים הקשורים בקרבן הפסח, התוכל לבארו?

10. למה "לא היה נותן ממנו לגבוה"?

11. מה הרעיון של "חבורה" דוקא?

12. איך פרשננו מכניס כאן ענין המזל שבו האדם נולד ומה הוא מציע?

13. "בידו לשנות כח מערכתו" מה פירוש ואיך זה נעשה ופועל?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.