פרשת חוקת שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת חקת

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat4.gif

 

 

א.   תוספת ברכה.

פרק יט' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מביא את פירוש רש"י, האם הוא מסכים עימו?

2.   מהו לדעתו הקושי שלו ואיך הוא פותרו?

3.   לבסוף הוא חוזר ומזכיר כי יש "טעם נאמן" למצוה זו, מהי, ואיך בכל זאת יש צורך להסבירה?

4.   מהי "תכלית כוונתם" של אומות העולם?

 

ב. מלאכת מחשבת.

פרק כ' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   חמש שאלות שונות שואל פרשננו בתחילת דבריו, התוכל למנותן ולבארן?

2.   מה היתה טענת בני ישראל - לדעתו - כלפי משה, והאם היה לה בסיס?

3.   בהמשך מסביר פרשננו בפירוט את טענותיהם על המסע, המיקום והתנאים, התוכל להסביר?

4.   האם היתה למשה תשובה לכל זה?

 

ג.   אור החיים.

פרק כא' פסוק ח':

 

1.   פרשננו מוצא לנכון להביא שבעתה טעמים לענין הנחש, מה מביאו לכך?

2.   מהו "הרמז" הראשון לדעתו?

3.   לפי הרמז השני "יכירו בחטא" - איך?

4.   מהו הרמז השלישי?

5.   איך הרמז הרביעי יביאם לתשובה?

6.   ברמז החמישי הוא מתווכח עם ה"כופרים" מה טענתם ואיך הוא בא להפריך זאת?

7.   הרמז השישי נותן תקוה מיוחדת, במה?

8.   איך הוא לומד השגחה פרטית ברמז השביעי?

9.   מהו חידושו בקטע האחרון?

 

ד.   ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק כא' פסוקים יג', יד':

 

שאלות

 

1.   מה הם הקשיים האפשריים בספוק יג' שפרשננו משתדל לענות עליהם?

2.   מה חשיבותו של "ספר מלחמות ה'" לעומת הנאמר כאן?

3.   מה בדיוק קרה שם לפי הסברו?

4.   נס או אסון טבע, מה זה משנה ולמי זה קובע?

 

ה.   בכתב והקבלה.

פרק כא' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שפרשננו מוצא כאן?

2.   תוך כדי ביאור קושי זה, מעלה   פרשננו פירוש רחב על שימושי לשון יחיד ורבים, התוכל להסבירו?

3.   מה עם "מיעוט מבולט" לדעתו, ולמה הוא מדגיש זאת?

4.   תוך כדי כך הוא גם מסביר את הבדלי הלשון כלפי סיחון, לעומת מלך אדום, מהו פירוש?

5.   הוא אף מביא ראיה מבלק, מהי?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************