פרשת כי תבוא שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת כי תבוא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/kitav1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitav2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitav3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitav4.gif

 

 

א. אבני שהם.

פרק כו', פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו קובע כי המדובר בכהן גדול דווקא - מה מביאו לכך?

2.   מהי הראיה מן הסיפור עם אלישע (מל"ב ה')?

3.   שלושה תנאים להבאת ביכורים - מה הם?

4.   מה הקושי שמצא הט"ז בפירושו לפסוקנו?

5.   איך פרשננו משיב על כך?

 

ב. תוספת ברכה.

פרק כו' פסוק טו':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוקנו?

2.   מה ההבדל בין מעשה שני לבכורים?

3.   איך מנסים לבאר זאת על פי הנאמר בספר יחזקאל?

4.   איך מסביר פרשננו את ההבדל בין בכורים למעשר שני?

 

ג. משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כז' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק?

2.   פרשננו מעלה פה רעיון עקרוני - מה היתה מטרת המופתים, התוכל להסבירו?

3.   האם עמדתו זו היא בשבח או בגנאי של ישראל?

4.   פרשננו מעלה אפשרות כי לו השלימו האומות לא היה צריך מופתים, התוכל להסבירו?

5.   איך נכנס לכאן עניין "הבחירה שלהם"?

6.   מה פירוש ידיעת הנבראים מכרחת?

7. איך הוא מסביר כי ידיעת ה' יתברך אינה מכרחת?

 

ד.   רש"ר הירש.

פרק כח' פסוקים ג'-יב':

 

שאלות  

 

1.   מהו הקשי שלו בפס' ג' ואיך הוא קובע את סדר הדברים?

2.   מהי המטרה ואיזו היא הדרך?

3.   מתי "תבוא עליך הברכה, על פי פס' ה'?

4.   איך הוא מסביר את פס' ו'?

5.   מהו הרעיון המבוטא בפס' ז' ואיך זה יפעל?

6.   מהו הקושי עליו פרשננו מנסה לענות בפירושו בפס' ח'?

7.   איך אפשר להגיע לדרגה זו של ברכה ומה היא כוללת?

8.   מה מוסיפים פסוקים ט' ו- י', ואיך פרשננו מסבירם?

9.   מהי תכלית השליחות ההסטורית של ישראל בעולם?

10.   מהו הוקשי לדעתו בפס' יא' ואיך הוא מסבירו?

11.   בפס' יב' פרשננו מראה תמונה אידיאלית, התוכל להסבירה?

 

ו. הכתב והקבלה.

פרק כח' פסוקים ד'-יב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מבאר את פס' ד' לפי הגיון מסוים - התוכל להסבירו?

2.   מהו הדבר הקשה מכולם?

3.   מהו הקושי הלשוני בפס' ח'?

4.   פרשננו מביא ראיות מפסוקים אחרים - מהו פירושו לפי זה?

5.   מהי אותה התחברות עליה הוא מדבר?

6.   מהם "תנאי כשרון מעשה החסידות" ואיך זה פועל?

7.   בפס' יב' מסביר פרשננו את אופן מסחר העשירים - מה הוא לומד מן הפס' ומה הוא רוצה ללמדנו?

8.   מה הוא חידושו בפירושו לפס' יג'?

9.   בפס' יד' מביא פרשננו כלל מדבריו של הגר"א - התוכל להסבירו?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************