פרשת כי תשא שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת כי תשא

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/kitisa1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitisa2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitisa3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitisa4.gif

 

 

א. כלי יקר. פרק ל' פסוק א'.

 

שאלות:

 

1. מהו הקושי האפשרי בפסוקנו המצריך ביאור?

2. מהי הגדרתו למושג "נשיאת ראש"?

3. פרשננו מסביר כי עצם קביעת מספר הוא בעל חשיבות. התוכל להסביר?

4. תוך כדי הבאת ציטוט מסביר פרשננו את יחוס ישראל לא רק בצד "הראש" כי אם גם ע"י "הבטן" - למה זה חשוב להדגיש?

5. במה "הבטן" של ישראל מיוחדת ומה הרעיון בכך?

6. בקטע השני מסביר פרשננו כי כל מפקד או ספרה של בני ישראל היה לצורך הדגשת מעלת ישראל ולא לידיעת מספרם. למה זה חשוב לו?

 

 

ב. הכתב והקבלה. פרק לא' פסוק יג'.

 

שאלות:

 

1. קרא את הפסוק ותנסה לפרש מלה-מושג זה עפ"י הבנתך בפשט?

2. מהי דעת פרשננו והגדרתו בתחילת דבריו?

3. פרשננו אינו מקבל את דעת הפרשנים המצוטטים. מהי דעתם ומה לא נראה לו?

4. פרשננו קובע שהשבת דומה לקשת אך שונה ממנה. במה היא דומה ובמה היא שונה?

5. מהי הגדרת פרשננו למושג קדושה לפי פירושו זה?

6. "עריות. מאכלות אסורים. נגד הטבע" וכו' - מה זה מחייב?

7. מה לפי זה בדיוק הם חוקי ה'?

8. "ההנהגה הניסית נקראת דרך הקודש. איך זה פועל ואל מה זה מחייב?

9. מהי הגדרתו המדויקת למושג "קדוש" לפי זה?

10. איך השבת משתלבת בכל זה ומה מכריז במעשהו שומר השבת?

11. באמונתנו בשמירת השבת, אנו מאמינים כי הקב"ה "ישלים בימי המעשה מניעת ההרווחה" - איך זה פועל?

 

 

ג. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן. פרק לא' פסוק טו'.

 

שאלות:

 

1. איך קושר פרשננו את ענין השבת למלאכת הקמת המשכן דוקא, ולמה?

2. מהו נימוקו ההגיוני בדבר אי דחיית השבת מפני מלאכת המשכן?

3. מה המיוחד בקרבן תמיד ובמילה והיש לך הוכחה נוספת לכך?

4. למה אסור לעשות גם דברים שאינם מכלל מלאכות?

5. מהי מטרתה האמיתית והמלאה של מצוות שבת?

6. למה לפי זה "המבטל כוונה זו" ראוי לעונש כה חמור?

7. מה מביא את פרשננו לחזור ולהדגיש כי האיסור והעונש החמורים הם רק במלאכת המשכן?

 

 

ד. רש"ר הירש. פרק לא' פסוק ז'.

 

שאלות:

 

1. פעם ה"אות" היא השמירה ופעם ה"אות" הוא היום עצמו. איך זה יתכן ומהי אם כן ה"אות"?

2. מהו הקושי הרעיוני בפירוש המלה "וינפש" ואיך פרשננו מוצא לכך פתרון?

3. מהו הסברו הדקדוקי למלה זו?

4. מהי השבת ביחס לישראל ולעומתה מהו המקדש?

5. איך ניתן עפ"יּ זה להסביר שפיקוח נפש דוחה שבת?

6. התוכל להסביר ולנמק את מסקנת הגמרא במסכת יומא ואת תוצאותיה הלכה למעשה?

7. מהי לדעתך ההנמקה הרעיונית לדעה: "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה" ועל כן המסקנה המעשית לכך?

8. השומר והשבת קשורים זה בזה ויש להבטיח שהשומר לא יהיה בסכנה. איך?

 

 

ה. הכורם. פרק לב' פסוק לב'.

 

שאלות:

 

1. מהו הקושי בענין "מספרך" ואיך פרשננו מסבירו ולמה חשוב לו לפרש כך?

2. פרשננו מסיק מכאן מסקנה מרחיקת לכת לגבי משה רבינו. מהי?

3. בעצם מה הוא רוצה ללמדנו בכך?

4. מהו הקושי האפשרי בפסוק לה' ומהי תשובת פרשננו?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון