פרשת משפטים שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת משפטים

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp4.gif

 

א. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כא' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   התוכל לתאר בדיוק מה המקרה שלפנינו ומה הדין באפשרויות השונות?

2.   מה הפירוש לפי זה לנאמר כאן: "נקם ינקם"?

3.   מתי ואיך מותר להכות?

4.   מהו הדמיון בין נער לבין עבד?

5.   מה נלמד מן הפסוק המצוטט מספר משלי?

6.   באיזה מצב מוציא האדון את עצמו מן הכלל המקובל ונכנס לדין "מכה איש ומת"?

 

ב. הכתב והקבלה.

פרק כא' פסוק כ':

 

שאלות.[

 

1.   מה "אין להעלות על הדעת" ולמה?

2.   מהי הגדרתו למושג "נקמה"?

3.   מה כן יש לעשות ולמה?

4.   מה מבואר היטב בפרשת האזינו ואיך זה שייך לעניננו?

5.   התרגומים מבארים: "שפוט יישפטו" איך ובמה זה מבאר את הענין?

6.   במה בכל זאת משנה השימוש במלה "נקם" בקשר להוצאה לפועל של גזר הדין?

 

ג. רבינו בחיי.

פרק כא' פסוק כו':

 

שאלות.

 

1.   מהי בדיוק המצוה של התורה?

2.   פרשננו מעלה "טעם" למצוה מיוחדת זו מסיפור בפרשת נח, איך בכלל זה נקשר?

3.   מה הרעיון בכך?

4.   תוך כדי דבריו מביא פרשננו דברי חז"ל על ההבדל בין השחתה לרפואה, מה המקרה ומה הדין?

5.   פרשננו מבחין בסדר יורד בכל פרשת דיני נזקים כאן, התוכל לבאר?

 

ד. תוספת ברכה.

פרק כא' פסוקים כט':

 

שאלות.

 

1.   מה בדיוק המקרה כאן ומה הדין?

2.   מה דעת פרשננו בשימוש השורש "מות" ולמה הוא מוכרח לפרש כך?

3.   פרשננו מביא ראיות רבות מן הכתובים, למה?

4.   בהמשך קובע פרשננו כלל לשוני נוסף בשימוש בשורשים בהברה כפולה, האם אנו כיום מסכימים עמו?

5.   לבסוף ראייתו מן המצוטט בקשר למלך חזקיהו באה ללמד משהו נוסף, מהו?

 

ה. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כא' פסוקים כט', ל', לב':

 

שאלות.

 

1.   איך פרשננו מפרש את הנאמר בפסוקים כט'-ל'?

2.   מהי דעת רש"י עפ"י חז"ל כאן?

3.  מה עשויה להיות הסיבה שפרשננו לא הולך בעקבות רש"י?

4.   פרשננו מעלה כאן ענין עקרוני שכאשר הדין "יורד" לבית דין אנושי, אף אם לא בוצע למעשה - עקב אי תשלום - אין הדין "חוזר, לשמים. התוכל להסביר?

5.   מה הרעיון בכך?

6.   מה המשותף בין נקבא לעבד?

7.   פרשננו מנסה ללמוד מכאן שענין הכופר והתשלום אין לו כלום לערך ממשי ומעשי, למה זה חשוב לו?

 

ו.   תופסת ברכה.

פרק כא' פסוק ל':

 

שאלות.

 

1.   מה הקושי ומה המענה?

2.   פרשננו קובע כלל שמוזכר במכילתא, מהו?

3.   למה המקרה שלנו אינו כלול בו?

4.   היש בכך בכל זאת משהו מן השימוש הרגיל של "אם"?

 

ז.   הכתב והקבלה.

פרק כא' פסוק לג':

 

שאלות.

 

1.   מה המקרה ומה הדין?

2.   התוכל לבאר את דברי הגרא ולנמק?

3.   איך מסתדר הענין עם הסבר המילים "כורה-חופר"?

4.   לפי הדין, מתי חייב בנזקי נפילת בהמה?

5.   התתכן "נפילה" מתוך רצון ומה המסקנא מכך?

6.   למה חשוב להדגיש כי הכיסוי לא היה מספיק ומה הדין?

 

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.