פרשת נשא - עבודת הלוויים

  • הרב יהודה עמיטל

עבודת הלוויים*

תפקידיהם של הלוויים במשכן, שנתפרשו בפרשיות אלו, לכאורה זמניים הם - תפקידי שעה. אולם למעשה, דרך תפקידים אלו החדירו ולימדו הלוויים את דרכי העבודה בקודש לכל הדורות כולם.

 

שלושה תפקידים מרכזיים היו ללוויים במדבר - נשיאת המשכן, פירוקו והרכבתו; שמירה על המשכן ושירה בו; והוראת התורה לעם - "יורו משפטיך ליעקב".

 

העבודה הראשונה - נשיאת המשכן - מסמלת את תפקידם של הלוויים כמופקדים על נשיאת מקום השראת השכינה ובנייתו בכל תחנה שבה חנה עם ישראל. בכל מסע מגיעים למקום חדש, בכל מקום אתגרים חדשים, ובכל מקום נדרשים הלוויים לעשות את ה'התאמות' בשביל להקים את משכן הקדושה בסביבה החדשה. בניגוד לכוהנים, המופקדים על החלק הסטטי שבעבודת הקודש - "ועמדו הכוהנים על עמדם" (דבהי"ב ל"ה, י), הלוויים מופקדים על הפן המשתנה והמתחדש הקיים בניסיון להנחיל את הקדושה לכלל העם - "והלויים על מחלקותם" (שם). אמנם, יש להדגיש שיחד עם השינוי המתמיד בסביבה ובהקשר, מחויבים הלוויים לבנות כל בניין שהם בונים כבניין קבע נצחי.

 

על רקע התפקיד הראשון, ניתן להבין גם את משמעותו של התפקיד השני - שמירה על המשכן. עם כל הניסיון להתמודד עם הקשיים הייחודיים שבכל תחנה, הלוויים מופקדים גם על שמירת המשכן. שמירה זו נועדה להגן מפני רוחות חיצוניות אשר מתחדשות מדי פעם בפעם, ומאיימות על קיומו של המשכן. בהקשר זה מובן גם תפקידם של הלוויים כמחנכי הדור, המלמדים את הדורות הבאים את מסורת האבות, ושומרים את ההמשכיות הקבועה והבלתי-משתנה של מסורת התורה.

 

לכאורה, לא כל עבודה מרוממת את בעליה. אמנם בנושאי הארון נאמר ש'הארון נושא את נושאיו', אך בשאר עבודות המשא, שם הטרחה מרובה, קיים הפחד שהתפקיד מצמצם ומדכא את היכולת להינשא ולהתרומם. כנגד זה בא ציוויו של הקב"ה בתחילת פרשתנו - "וידבר ה' אל משה לאמר: נשא את ראש בני גרשון גם הם" - גם הם נושאים את ראשם. כאשר העבודה נעשית מתוך הכרה שמדובר בעבודת קודש, כל תפקיד הוא מרומם. דווקא הלוויים, שכלפי חוץ נראית עבודתם כבנאלית וכבלתי-משתנה, הם גם אלו הממונים על השירה במקדש!

 

"ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדיל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו ולדעת את ה', והלך ישר כמו שעשהו הא-לוהים ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם - הרי זה נתקדש קודש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעוה"ז דבר המספיק לו כמו שיזכה לכוהנים ללויים" (הלכות שמיטה ויובל י"ג, יג).

 

עבודת הלוויים איננה 'שמורה' ללוויים בלבד, אלא כל הרוצה להצטרף למלאכת הקודש יכול לעשות זאת, וללמוד מלוויי המשכן את דרכי עבודת הקודש.

*סיכם: ר' שאול ברט