פרשת פנחס שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת פנחס

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/pinchas1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pinchas2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pinchas3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pinchas4.gif

 

 

א. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כו' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בפסוק המתעורר אצל פרשננו כאן?

2.   היש לך בשובה אחרת לכך?

3.   מה בדיוק עשה פנחס ולמה כל כך חשוב לציין זאת?

4.   במה מעשה זה סייע לכפרה?

 

ב. מלאכת מחשבת.

פרק כה' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   שלוש שאלות שונות מקשה פרשננו בתחילת דבריו, התוכל למנותם ולהסבירם?

2.   מה הקושי שמוצא פרשננו במאמר חז"ל בדבר עשיית דין למעלה או למטה?

3.   פרשננו מרחיב להסביר את ההבדל בין "הערכאה של למטה" דהיינו בית דין אנושי לעומת "הערכאה העליונה" של הקב"ה - התוכל להסביר?

4.   למה "אין שני דינים"?

5.   למה אם "נעשה דין למטה" אין המשפחה והסביבה נענשים כאשר היו נענשים בבית דינו של הקב"ה?

6.   לאור זה מה עשה פנחס ואילו תוצאות היו לכך?

7.   מה הרעיון בכל זה?

 

ג. ספורנו.

פרק כה' פסוקים יג', יד':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בקטע הראשון של פסוק יג' ומהי תשובת פרשננו לכך?

2.   מה היתה כפרת פנחס כאן ומה שכר קיבל עבורה?

3.   מהו הקושי בראשית פסוק יד', היש לך תשובה?

4.   מהי תשובת פרשננו לכך?

5.   מה ועל מה היה שכרו של פנחס?

 

ד.   משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כו' פסוק מב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מבחין בשינויי לשון בפסוקים, מה הם?

2.   פרשננו בונה את פירושו על הנאמר בגמרא מסכת יומא בענין אחר, מה היתה כוונת המאמר המצוטט במקומו?

3.   איך פרשננו מביאו לכאן?

4.   מה היתה בעיית שבטי השפחות?

 

ה. רש"ר הירש

פרק כו' פסוק נו':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוקים שוב (נג'-נו') ובדוק האם יש כאן בעיה הטעונה פתרון?

2.   פרשננו - עפ"י חז"ל - מסביר את הבעייתיות של הבטחה, קיומה, גזרת דור המדבר וההתחלות, איך הפתרון המוצע עונה על כך?

3.   מה הרעיון בפתרון זה?

4.   למה הוא היה רק חד-פעמי?

5.   מה ההבדל בין "מוחזקת" לבין "ראויה"?

6.   היש בו גם מסר רעיוני-רוחני מעבר לפתרון המעשי?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************