פרשת קדושים שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת קדושים

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/kedosh1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kedosh2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kedosh3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kedosh4.gif

 

א. בכור שור.

פרק יט' פסוקים ב', ג':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי לדעתו בקטע הראשון?

2.   מהי תשובתו לקושי זה והאם זה נימוק משכנע לדעתך?

3.   לכאורה מה הקושי האפשרי בפסוק ג'?

4.   התוכל להסביר את הגדרתו למושג "לשם שמים"?

5.   מתי אין לשמוע בקול ההורים ואיך זה שייך לכאן?

6.   מתי יש לחלל שבת לשם שמים ואיך זה מסתדר?

7.   בקטע האחרון מביא פרשננו פירוש שונה לקושי האפשרי בפסוק, מהו?

 

ב. הגיונות המקרא ד"ר י.אלדד.

פרק יט' פסוק ג':

 

1.   פרשננו כדרכו בפירושיו מכניס רעיון כולל ומקיץ לפסוקים, מה מביאו לומר דברו זה דוקא כאן?

2.   איך האדם צריך להתייחס לטבע?

3.   מהו הסברו למושג: "לרצונכם"?

4.   מה בין שומר חוק לבין חיי קדושה?

5.   מה כוללת הקדושה לדעתו?

6.   מהו חילול השם לפי זה?

7.   "כוחו של האדם לקדש את החיים" איך ובמה?

8.   מהו יעודו של האדם ואיך זה קשור לקדושה?

9.   במה בענין זה נבדלים ישראל מן העמים?

10. איך יתכן שיש יחס שונה בין ישראל לעמים ביחס קדושה?

11. מה ההבדל בין יראה לפחד ואיך זה שייך לכאן?

12. קידוש - הבדלה, איך פרשננו קושר ביניהם?

 

ג. ספר החינוך.

פרק יט' פסוק ט':

 

1.   מהי בדיוק המצוה כאן?

2.   מהי הגדרתו למושג "גר" ולמה   זה חשוב לו?

3.   מה ולמה עושים לעניי הגויים?

4.   התוכל לשער למה "אין לשיור זה שיעור מן התורה"?

5.   בבואו לתת טעם למצוה זו חוזר פרשננו וקובע כלל: "כי מתוך הפעולות - תתפעל הנפש" התוכל להסביר?

6.   כלל מופיע בצורות שונות בהרבה מקומות אצל פרשננו, התוכל לשער למה?

7.   "במידה שאדם מודד - מה מודדין לו" למה זה נאמר כאן?

8.   פרשננו קובע כי טעמי מצוה זו מתאימים גם למצוות אחרות נוספות, התוכל למצוא מכנה משותף נוסף למצוות אלה?

 

ד. רבינו בחיי.

פרק יט' פסוקים ט', י':

 

שאלות

 

1.   פרשננו עומד על שינוי לשון בפסוק ט', איך הוא מסבירם?

2.   בפסוק י' מסביר פרשננו מושגים בחקלאות, הנוכל ללמוד מן הנאמר גם על המצב הכלכלי?

3.   מהו הרעיון הכולל במצוה זו?

 

ה. שד"ל.

פרק יט' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מחפש את הקשר לפסוקנו מן הפסוק הקודם, מהו הסברו לכך?

2.   תוך כדי כך הוא מביא נימוק לדין הקשור למועדי האכילה, מהו?

3.   הרעיון המקשר של צדקה וחסד בא לתת תמונה שלמה יותר על כל הפסוקים הסמוכים, מהי המטרה החינוכית בכך?

 

ו.   רש"ר הירש.

פרק יט' פסוק י':

 

שאלות

 

1.   פרשננו עומד על דין מתן מתנות עניים שגם העניים עצמם חייבים בו, מה הוא בא ללמדנו?

2.   מה מחיבת הכרת ה"שלי"?

3.   הקב"ה נתן זכות והטיל חובה, על מי ולמה כן?

4.   איך קושר פרשננו את מצוות כיבוד אב ואם ושבת אל רעיון הקדושה?

5.   איך הוא מחברם גם למחנות עניים?

6.   מהי אותה "אחדות אורגנית" עליה הוא מדבר?

7.   איזו היא שמחה שלמה ואמיתית?

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************