פרשת תולדות שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת תולדות

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

 

א. תוספת ברכה. פרק כה' פסוק לא'.

 

שאלות:

 

1. מהו הקושי האפשרי בקטע הראשון ומהי תשובת פרשננו?

2. פרשננו קובע ש"אמנם רצה יעקב להאכילו". מנין לו זאת?

3. מה ביקש יעקב ואיך זה מסתדר הגיונית עם האכילה?

4. בקטע השני עומד פרשננו על השימוש במלה "כיום"; לאורה מה הקושי?

5. פרשננו מסביר את המסובך במכירה מראש למועד בלתי ידוע. מהי דעת חז"ל בענין והאם זה אותו דבר?

6. מהי תשובתו לכך?

 

 

ב. מדרש רבה. פרק כו' פסוק כד'.

 

שאלות:

 

1.מהו הקושי בפסוק עליו תולה המדרש את דבריו?

2. מה המשותף בין הפסוקים המצוטטים מספר ויקרא ומתהלים שפרשננו בונה על כך?

3. איך הוא מפרש את הפסוק בתהלים? האם זהו פשוטו?

4. מה הן תכונותיו של החזיר שיש להן דוגמא אל התנהגות "המלכות הרשעה" ומה מעשיה?

5. מה בדיוק עשה עשיו?

 

 

ג. אור-החיים. פרק כו' פסוק כז'.

 

שאלות:

 

1. שלוש שאלות שואל פרשננו בתחילת דבריו. התוכל למנותם ולהסבירם?

2. התוכל להסביר: "כי אין מציאות שיצטרך אבימלך ליצחק..." מה בדיוק "אין מציאות" וממה בכל זאת היה לו לפחד?

3. מה היתה עמדתו של יצחק כלפי חשש זה?

4. איך יתכן שיצחק "פסק הלכה כהרמב"ם"?

5. התוכל להביא עוד דוגמא של הסתמכות על פסיקה מאוחרת בענין יסודי בהלכה?

6. לאור זה מה היתה טענת יצחק כלפי אבימלך?

7. התוכל להגדיר את המושגים: שנאה קנאה לפי פרשננו כאן?

8. לאור כל זאת, מהי מסקנתו של יצחק?

 

 

ד. המשתדל. פרק כו' פסוק לד'-לה'.

 

שאלות:

 

1. על איזה קושי אפשרי עונה פרשננו בקטע הראשון?

2. מהו הקושי בפירוש המלה "מורת"?

3. כמה פירושים סובלת המלה הזאת כאן?

4. מהו פירושו של פרשננו?

 

 

ה. רש"ר הירש. פרק כו' פסוקים לד'-לה'.

 

שאלות:

 

1. פרשננו קובע כי מעשה זה היה המכריע וה"חותם" ביחסי עשיו להוריו ומעילה בשליחות בית אברהם וכי היתה לעשיו בחירה אחרת. הרי בסוף הוא לוקח את בת ישמעאל. מה רע בכך?

2. מה פירושה של אותה "התבודדות" שפרשננו קובע שיצחק ורבקה ראו בכך את תפקידם?

3. מהי מורת רוח לדעת פרשננו?

4. איזו חשיבות יש להקדמת יצחק לפני רבקה לדעתו?

5. התוכל למצוא סיבה אחרת אפשרית להקדמה זו (ראה חזקוני על הנ"ל)?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון