פרשת תצוה שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת תצוה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/tetzave1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tetzave2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tetzave3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tetzave4.gif

 

 

א. האברבנאל.

פרק כז' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   מהי בדיוק שאלתו של פרשננו כאן?

2.   ממה "חשש הכתוב" ולמה חשוב לו לבטל חשש זה?

3.   מה היה קורה לולא חטאו ישראל בעגל?

4.   איך הוא מפרש את הפסוק מירמיהו המצוטט על ידו?

5.   שלושה ציוויים נאמרו כאן מה הם באים ללמד ולסמל?

6.   מהו "התכלית" הנכסף של המזרח והכהנים?

7.   לפי זה מהי מטרת קרבנות התמידים?

8.   איך זה שייך לענין הכרת טובה או כפיות טובה?

9.   פרשננו קושר זאת עם "בעלי אמונה" איך ובמה זה מתקשר?

10. פרשננו מצטט מדרש מאיכה רבה, התוכל להסביר מדרש עפ"י הרחבת דבריו של פרשננו?

11. מה הרעיון בכך?

 

ב. כלי יקר.

פרק כז' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   קרא שוב את הפסוקים כ' ו כא' ומצא מה הקשיים הסגנוניים האפשריים המצריכים ביאור?

2.   בראשית דבריו מציע פרשננו להפסיק בפסוק ולבארו שלא לפי המקובל, מה מביאו לכך.

3.   מהו פירושו ועל מה הוא מבוסס?

4.   מהו הנס?

5.   מה מיוחס לכלל ישראל ומה למשה בלבד?

6.   את פירושו בקטע השני בונה פרשננו על רעיון ידוע, מהו ואיך על פיו הוא מסביר כאן את הפסוק?

7.   איך הוא מסביר: "אליך" ולמה?

8.   מהו המוסר שפרשננו רוצה ללמוד מכל זה?

9.   איך שייך ענין קיין והבל לכאן?

10. מה נותנים למאור ומה למנחות ואיך זה מתקשר לרעיון המובע כאן?

 

ג.   ספורנו עם פירוש י. קופרמן.

פרק כט' פסוקים כד', כט', מה':

 

שאלות

 

1.   מה הוצרכו להניץ ולמה?

2.   מה פירוש: "משולחן גבוה קא זכו" ואיך זה שייך לכאן?

3.   מה עיקר התנופה ולמה?

4.   מה הבעיה האפשרית בפסוק כט' ואיך פרשננו מסביר את הענין?

5.   איך מבוטאת השכנת השכינה לדעתו?

6.   פרשננו מסביר את הקשר המיוחד והיחידאי בין הקב"ה לישראל המבוטא כאן, התוכל להסביר?

7.   למה "אין מזל לישראל" והאם זה שבח או גנאי?

8.   איך לומד פרשננו מכאן שאנו עם נצחי?

 

ד. אור החיים.

פרק כט' פסוקים לג', לד':

 

שאלות

 

1.   מה הקשיים המתעוררים לדעתו בקשר לנעשה כאן?

2.   מה ההבדל לעניננו כאן בענין אכילת כהנים או אכילת בעלים?

3.   מה אסור למשה?

4.   מה הוא מחדש בפסוק לד'?

 

ה.   הכתב והקבלה.

פרק כט' פסוק לג':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק ותנסה לבארו כפשוטו.

2.   מה לומדת הגמרא בפסחים בענין שהוא עקרוני?

3.   פרשננו מסביר כאן את ההבדל בין פשט הפסוקים לבין הדין לדורות, התוכל להסביר?

4.   מה היה מעמדו של משה בתקופת המילואים?

 

ו. המשתדל.

פרק כט' פסוק לט':

 

שאלות

 

1.   לכאורה האם בכל יש קושי המצריך ביאור?

2.   פרשננו קובע כי היה תהליך במלאכת הקרמה, למה זה חשוב לציון?

3.   פעמיים "התחכמו" העושים במלאכה, מה היו התוצאות?

4.   מהו "מעשה חושב" ולמה הוא נקרא כך?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.