קידושין דף לז - מצוות התלויות בארץ

  • הרב אביהוד שורץ

הברייתא בדף ל"ז ע"א מסבירה את דין המשנה המבחין בין מצוות התלויות בארץ ובין מצוות שאינן תלויות בארץ. הבחנה זו פשוטה וברורה, והיא נוגעת להבדל שבין מצוות הגוף למצוות הקרקע. עם זאת, בימים אלה, לקראת חג הפסח אשר בו שותים ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות הגאולה, אך נושאים עין גם אל הכוס החמישית שהיא כנגד "והבאתי אתכם אל הארץ", חשוב להזכיר את ביאורם של חז"ל והראשונים, לכך שבכל המצוות כולן ישנו מימד של "תלויות בארץ".

כבר הברייתא שבסוגייתינו מעלה את האפשרות שכל המצוות כולן ינהגו רק בארץ, ולא בחו"ל. אפשרות זו נדחית, כמובן, ואולם כאמור, הדים לה מצאנו בדברי חז"ל והראשונים.

בתוספתא במסכת עבודה זרה (ד' ג') למדנו:

"ישרה אדם בארץ ישראל ואפילו בעיר שרובה גוים, ולא בחוצה לארץ ואפילו בעיר שכולה ישראל. מלמד, שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל מצות שבתורה".

מה הקשר בין ישיבת ארץ ישראל ובין קיום כל המצוות? הרמב"ן (בסוף פרשת אחרי מות; וחזר על דבריו בפרשת עקב, וכן כתב גם תלמידו הרשב"א בשו"ת, א' קל"ד) כרך את דברי התוספתא עם מדרש אחר, שמקורו בספרי (עקב, מ"ג):

"אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ היו מצויינים במצות, שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים ... הוא שירמיהו אומר "הציבי לך ציונים" (ירמיהו לא, כ) – אלו המצות שישראל מצויינים בהם".

ומכאן טוען הרמב"ן:

"והנה השם הנכבד הוא א-להי הא-להים ואדוני האדונים לכל העולם, אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב היא נחלת ה' מיוחדת לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל בהנחילו אותה לעמו המיחד שמו זרע אוהביו ...

ומן הענין הזה אמרו בספרי "ואבדתם מהרה" - אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ היו מצויינין במצות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים ... וכן אמר ירמיה "הציבי לך ציונים"; אלו המצות שישראל מצוינין בהם ... אינו מחייב בגלות אלא בחובת הגוף כתפילין ומזוזות, ופירשו בהן כדי שלא יהו חדשים עלינו כשנחזור לארץ. כי עיקר כל המצות ליושבים בארץ ה'. ולפיכך אמרו בספרי "וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות" - ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה".

אם כן, המצוות כולן תלויות, במידה זו או אחרת, בישיבת ארץ ישראל, וקיומן בארץ שונה מקיומן בחו"ל.

ובביאור הדברים, יש לומר שתפקיד המצוות הוא להראות את נוכחות הקב"ה בעולם. רוב המצוות הן גשמיות, והאדם מבצע אותן בגופו ובממונו. במצוות אלה הוא מבהיר, כי שכינת הקב"ה אינה רק בשמיים, אלא גם על הארץ. אם בגילוי שכינה עסקינן, שמוקד כל גילוי השכינה בעולם הוא בארץ ישראל, ועל כן שם היא תעודתן של כל מצוות התורה.

על כך, כאמור, עלינו לתת דעתנו בימים אלה של הכנה לליל הסדר: הקב"ה ברחמיו הוציאנו ממצרים על מנת שנקבל מצוותיו, ונקיימן דווקא בארץ קדשנו.