קידושין דף נה - ואישתכח בת שתי שנים

  • הרב ירון בן צבי

סוגייתנו דנה בדברי המשנה העוסקים בבהמה אשר נמצאה בסמוך לירושלים; נאמר כי כאשר נמצאת בהמה נקבה, ההנחה הינה שמדובר בבהמת זבחי שלמים.

הספק כיצד יש לנהוג באותה בהמה יסודו הוא בחשש שמא מדובר בבהמה שיוחדה לקרבן שונה.

כחלק מדחיית הגמרא סוגי קרבן שונים נידון עניין קרבן חטאת: "ודילמא חטאת היא", כלומר אם הבהמה הנקבה שנמצאה היא כבשה או שעירת עזים ישנו החשש שמה מדובר בבהמה שיוחדה לחטאת ואין אפשרות שתובא על תנאי שאם הבהמה הינה חטאת אז המוצא יביאנה לחטאת שכן אין חטאת קריבה אלא לשם האדם שחייב בה וכן לא ניתן להתנות שתהיה לנדבה משום חטאת לא קרבה לנדבה

עוד נאמר כי לא ניתן לומר שמדובר בבהמה לקרבן חטאת משום שחטאת צריכה להיות בת שנתה ואילו במשנה מדובר על בהמה שנמצאה והיא בתוך שנתנה השניה. עניין זו מוקשה מעט שכן במסכת זבחים (דף עה עמוד ב) אנו למדים שישנן במהמות בנות שנה אשר נראו כבנות שנתיים ואם כן כיצד ניתן להשתמש בדחייה זו? אפשר וניתן להסביר זאת על פי דברי בעלי התוספות שם שהבהמה שנמצאה הינה גדולה יותר ונראית כבת שלוש או ארבע שאז היא בוודאי לא בת שנה.

אם נכון הסבר זה, המשמעות הינה שאם נמצאה בהמה בת שנתיים יש לחשוש שמא מדובר בקרבן חטאת.