קידושין יד - קידושין ביבמה

  • הרב שמואל שמעוני

קידושין דף יד - קידושין ביבמה

"והיבמה נקנית בביאה כו'. בביאה מנלן? אמר קרא: 'יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה' (דברים כ"ה, ה). ואימא: לכולה מילתא כאשה! לא סלקא דעתך, דתניא: יכול יהו כסף ושטר גומרים בה, כדרך שהביאה גומרת בה? תלמוד לומר: 'ויִבְּמָהּ' (שם) - ביאה גומרת בה, ואין כסף ושטר גומרים בה" (יג ע"ב - יד ע"א).

חז"ל תיקנו שאסור לייבם בביאה מבלי לקדש קודם לכן בכסף, מעשה המכונה 'מאמר'. ההנחה הפשוטה לאורך מסכת יבמות היא שתוקפו של המאמר הוא דרבנן בלבד (למעט שיטת בית שמאי שם כט ע"א, שלא נפסקה להלכה). אלא שהנחה זו מצריכה מחשבה: אנו פוסקים להלכה, שאפילו אדם זר שקידש שומרת יבם, קידושיו תופסים, לפחות מספק - ולמה יהא מעמדו של היבם נחות ממעמדו של אדם זר?

יש שסברו שהתשובה לכך מצויה בסוגייתנו, הלומדת מפסוק שקידושי כסף ושטר אינם מועילים ביבם. ואולם, לכשנדקדק בדבר נראה שהפסוק שהביאה הגמרא עוסק בייבום, והלימוד ממנו קובע אפוא שיש רק דרך אחת לייבם - בביאה, ולא בכסף או בשטר - אך אין מכאן כל מקור לכך שהמסלול הרגיל של קידושין חסום בפני היבם. אמנם המהרי"ק (סימן קל"ח) רצה לחדש שביאת ייבום היא עצמה סוג של קידושי ביאה, והתורה אִפשרה, אם כן, ליבם רק סוג זה של קידושין, אך ודאי שההבנה הפשוטה היא שייבום הוא מסלול ייחודי של יצירת אישות, ולא אחד מאופני הקידושין. ננסה אפוא למצוא הסבר אחר, שיבאר מדוע אין היבם יכול לקדש את יבמתו.

הסבר אחד העלה רש"י ביבמות נב ע"א: "ואף על גב דיהב לה מידי, לאו קידושין גמורים הן כקידושי תורה, שהרי אין קידושין תופסין באשת אח, והתורה לא התירתה לו ליעשות כאשה נכרית אלא כסדר המצוה, וביאה הוא דכתבה בה רחמנא", כלומר: הסיבה לנחיתותו של היבם ביחס לאדם זר שיבוא ויקדש את היבמה היא שלגבי היבם תלוי ועומד איסור אשת אח, והוא יכול לגשת אל האישה רק באופן שהגדירה התורה - ייבום. וביאר הגר"ח סולוביצ'יק שלוּ חלו קידושיו, הם היו מפקיעים אותה ממסלול הייבום ואוסרים אותה עליו כדין אשת אח, ועל כן אין הם חלים.

הסבר הפוך עולה מהריטב"א בפרקנו: "דהא ביאה קונה ביבמה ולא כסף, לאו משום חומרא דביאה, אלא משום דהתם, כיון שהיא זקוקה ועומדת, הרי היא כארוסה, וביאה שלה עושה נשואין, מה שאין כן בכסף, שאין עושה נשואין". לדבריו, זיקת היבמה ליבם היא כעין קידושין, ואם כן מובן שאין הוא יכול לקדשהּ - שהרי אין אדם יכול לקדש את מי שכבר מקודשת לו! כל שביכולתו לעשות הוא לשדרג את הקשר ביניהם לאישות מלאה דרך המסלול שהתוותה התורה - ייבום.