קידושין כו - קניין אגב

  • הרב אביהוד שורץ

קידושין דף כו - קניין אגב

המשנה בדף כו ע"א עוסקת בקנייני מיטלטלין ובקנייני קרקע, וכן מציינת קניין המשלב את שניהם: קניין אגב, שבו זוכה הלוקח בשדה, ואגב הזכייה בשדה הוא זוכה גם במיטלטלין.

הגמרא מבררת את מקורו של קניין אגב, ואז שואלת אם "בעינן צבורים", כלומר: האם המיטלטלין הנקנים אגב הקרקע צריכים להימצא בתוכה בשעת הקניין ("צבורים"), או שמא הלוקח יכול לקנות אגב קרקע גם מיטלטלין שנמצאים במקום אחר.

שמעתי ממו"ר הרב ליכטנשטיין שליט"א בשם הגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל, שבשאלה זו גלום ספק עקרוני ביחס לקניין אגב. ישנן שתי הבנות יסודיות בקניין אגב. לפי הבנה אחת, פעולת הקניין המתבצעת בקרקע (כסף, שטר או חזקה) חלה למעשה גם על המיטלטלין, לאמור: המיטלטלין נקנים משום שגם בהם מתבצע מעשה קניין. הבנה שנייה גורסת, שמעשה הקניין אינו חל על המיטלטלין, אך מאחר שהלוקח זוכה בקרקע, מאפשרת לו ההלכה לזכות גם במיטלטלין - ללא מעשה קניין: המיטלטלין נטפלים לקרקע, אף שמעשה הקניין אינו חל עליהם.

הגרי"ד הסביר, שהספק שבסוגייתנו משקף שני מסלולים בקניין אגב: אם המעות צבורים על גבי הקרקע הנקנית, חל מעשה הקניין המתבצע בקרקע גם עליהם; אם אין הם צבורים בקרקע, אזי לא ניתן להחיל עליהם את מעשה הקניין, ולכן חייבים להניח שהם נקנים ללוקח בלא מעשה קניין.

כאמור, הגמרא מבררת גם את המקור לקניין אגב, אותו היא מוצאת בתיאור המתנות שנתן המלך יהושפט לבניו: "וַיִּתֵּן לָהֶם אֲבִיהֶם מַתָּנוֹת רַבּוֹת לְכֶסֶף וּלְזָהָב וּלְמִגְדָּנוֹת עִם עָרֵי מְצֻרוֹת בִּיהוּדָה" (דה"ב כ"ג, ג).

למאמרו הארוך "עץ הדר" בעניין האתרוגים המורכבים, הקדים הראי"ה קוק הקדמה בשם "ראש אמיר". בין היתר עוסקת הקדמה זו ביחס שבין המצוות התלויות בארץ והמצוות שאינן תלויות בארץ, וכך כתב הראי"ה שם:

"הדעה האמיתית, שהנשמה הפנימית של כל המצוות כולן, אפילו של אותן שאינן תלויות בארץ, היא תלויה גם היא באמת בארץ, ומאווירה המחיה נשמות הֵנָה יונקות מרחוק... גם בחוץ לארץ".

לחידוד דבריו משתמש הראי"ה במשל יפהפה, המבוסס על סוגייתנו. הראי"ה מסביר, שעם ישראל מחויב 'לקנות' כביכול את המצוות, וכי את המצוות שאינן תלויות בארץ - המשולות למיטלטלין - הוא קונה אגב קניין המצוות התלויות בארץ. והוא מסיים:

"והמצוות שאינן תלויות בארץ הֵנָה המיטלטלין, שהם נקנים אגב הקרקע. ומה מכוון הוא רמז קניין אגב בעניינא דקרא של הזכרת אומץ הקביעות של ארץ ישראל מ"ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה'".