קידושין ל - חיוב הסב ללמד את נכדו תורה

  • הרב ברוך וינטרוב

קידושין דף ל - חיוב הסב ללמד את נכדו תורה

הברייתא בדף ל ע"א לומדת כי הסב חייב ללמד את נכדו תורה, שנאמר "והודעתם לבניך ולבני בניך" (דברים ד', ט). מה אופיו של חיוב זה? ניתן להבין כי זהו למעשה החיוב המקורי של האב ללמד את בנו תורה, אשר מיושם, מסיבה כלשהי, גם בנכד, וניתן להבין כי זהו חיוב העומד בפני עצמו.

בעל שו"ת שבות יעקב (חלק א סימן קע"ג) מביא בשם המבי"ט כי הסב חייב ללמד תורה גם לדור רביעי, שכן בני בנים הרי הם כבנים. ואולם, השבות יעקב עצמו דוחה את דברי המבי"ט, ואף מדברי רש"י בסוגייתנו (ד"ה כזבולון) משמע שהחיוב הוא כלפי הנכד בלבד. ונראה שנחלקו בשאלת אופי החיוב: אם מדובר בחיוב ללמד את הבן, שחל גם כלפי הנכד מצד בני בנים הרי הם כבנים - הרי מאותה סיבה עצמה יש מקום שיחול גם בדור הרביעי; אך אם זהו חיוב עצמאי כלפי הנכד, אזי יש לומר שהוא מוגבל לנכד בלבד.

ברם, מדוע באמת יתחייב הסב חיוב עצמאי ללמד את נכדו תורה? ייתכן שיש רמז לכך בדרשתו של רבי יהושע בן לוי: "כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני, שנאמר 'והודעתם לבניך ולבני בניך' (דברים ד', ט), וסמיך ליה 'יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב' (שם, י)". לימוד הנכד מתקשר, על פי הדרשה, להתחברות לשרשרת המסורה: סב שנכדו לומד את תורתו, יכול לראות עצמו כאילו נתקיים רצף של לימוד מהר סיני ועד אליו (ועיין במהרש"א מיהו זה שמעלה עליו הכתוב - הסב או הנכד).

המהר"ל (חידושי אגדות על אתר) ממשיל זאת לקו ישר: כאשר עובר קו ישר בין שתי נקודות, עדיין אין הדבר מעיד על התאמה, שהרי ניתן להעביר קו ישר בין כל שתי נקודות; אך משנתברר שגם הנקודה השלישית מצויה על אותו קו, אזי מוכח כי אכן יש קשר בין כל שלוש הנקודות. ובנמשל: העובדה שאף הנכד לומד את תורתו של הסב, מוכיחה שיש קשר ישיר בין מתן תורה לבין לימודו של הנכד. משמעותו של הלימוד לנכד כחובה ייחודית ועצמאית הוא, אם כן, בחיזוק רציפותה של מסורת הלימוד.