שבת דף כב – שימוש באור נר חנוכה

  • הרב ירון בן צבי
הגמרא בסוגייתנו עוסקת בשימוש באורו של נר חנוכה:
"אמר רב יהודה אמר רב אסי (אמר רב): אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה".
לכאורה נראה שהאיסור להשתמש באור נר חנוכה כדי למנות מעות סותר את דברי רב לעיל (כא ע"ב), שלפיהם "אסור להשתמש לאורה", ומשמע שהכוונה לכל שימוש, ולא רק להרצאת מעות. ואכן, בעל מסורת הש"ס על אתר מוחק את המילים "אמר רב", ולפי גירסתו המימרא שלפנינו נאמרה על ידי רב אסי, החולק על רב. אמנם, אפשר היה להימנע מתיקון זה, ולומר שהרצאת המעות הנזכרת בסוגייתנו אינה אלא דוגמה לשימוש פעוט, שאף אותו אסור לעשות כנגד נר חנוכה.
אמנם, בעל המאור הבין כי רב ורב אסי אכן חלוקים בנושא – רב אוסר את השימוש באור הנר אפילו לצורך מצווה, ואילו רב אסי אוסר רק שימוש של חול באור הנר. ביסוד המחלוקת עומדת השאלה מהו מקור האיסור – רב אסר את השימוש משום שנר חנוכה הושווה לאור המנורה שהייתה במקדש, שאסור אף בשימוש של מצווה, ואילו רב אסי חשש רק לביזוי המצווה, ולכן אסר רק תשמיש של חול.
הרא"ש הבין את הדברים באופן שונה מעט. רב אוסר רק שימוש ממושך וקבוע בנרות חנוכה (אפילו אם אין בשימוש זה משום ביזוי מצווה), משום ששימוש קבוע עלול לגרום לאנשים לחשוב שהנרות לא הודלקו לשם המצווה. רב אסי הוסיף על דברי רב, ואסר אף תשמיש זמני שיש בו ביזוי מצווה, כגון הרצאת מעות. הרא"ש מביא חיזוק לדבריו מלשונו של רב אסי – "אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה", ולא רק "לאורו של נר חנוכה". מלשון זו נשמע שהסיבה לאיסור היא ביזוי המצווה, שניכר בקירוב הידיים אל הנרות והרצאת המעות כנגד הנר.