שבת דף לד – בין השמשות

  • הרב אברהם סתיו
בסוגייתנו נידון מושג הלכתי מורכב בעל חשיבות מעשית רבה: בין השמשות. בניגוד למעבר בין לילה ליום, שבו קיים זמן ביניים מוגדר היטב – בין עלות השחר להנץ החמה, במעבר בין יום ללילה קיים זמן מסופק, כפי שאומרת הברייתא (לד ע"ב):
"תנו רבנן: בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום, ספק כולו מן הלילה - מטילין אותו לחומר שני ימים".
ההבנה הפשוטה (וכך נקטו רוב הראשונים) היא שמבחינה מהותית אין זמן ביניים בין היום והלילה, והמעבר ביניהם מתרחש כהרף עין, אלא שיש לנו ספק מתי בדיוק מתרחש המעבר הזה (אמנם, עי' ריטב"א יומא מז ע"ב).
המייחד את הספק של בין השמשות הוא שמדובר בזמן המוגדר באופן קבוע כספק, ללא אפשרות לפושטו, בניגוד לרוב הספיקות בהלכה שנוצרים כתוצאה מחוסר ידיעה מקרי. ממילא יש לחקור באשר למהותו של ספק זה:
א. מדובר בספק מציאותי: יש מציאות מוגדרת של "לילה", אלא שאין אנו יודעים מתי בדיוק היא מתחילה.
ב. מדובר בספק הלכתי: אנו יודעים את כל הנתונים המציאותיים, והם מורים על כך שכעת "בין השמשות". הספק שלנו נובע מן השאלה ההלכתית האם בין השמשות נחשב כלילה.
השלכה אפשרית חשובה לשאלה זו היא היחס לחזקה. ראשונים ואחרונים רבים תהו מדוע עלינו להתייחס לבין השמשות כאל ספק, והרי ניתן להעמיד את הדין על חזקתו ולומר שעדיין יום!
רבי עקיבא איגר (ברכות ב ע"א) מיישב קושיה זו בכך שדווקא בספק מציאותי מעמידים את הדבר על חזקתו, ולא בספק הלכתי. בדבריו הוא מניח בפשטות שבין השמשות הוא ספק הלכתי בלבד.
מאידך, דעת תוספות הרא"ש (הוריות ד ע"א ד"ה סומכוס) היא שבדינים מסוימים מעמידים את בין השמשות בחזקת יום, ומשמע שספק בין השמשות הוא ספק במציאות.
נראה ששאלה זו יכולה להשליך גם על מחלוקת הראשונים בדין העושה מלאכה בבין השמשות של ליל שבת. ברש"י בסוגייתנו (לד ע"ב ד"ה למאי) מפורש שגם מי שעשה מלאכה בבין השמשות של ליל שבת וגם מי שעשה מלאכה בבין השמשות של מוצאי שבת – חייב אשם תלוי מספק. מאידך, בתוספות כריתות (יז ע"ב ד"ה מדסיפא) נאמר שדווקא מי שעשה מלאכה בבין השמשות של מוצאי שבת חייב משום ש"איקבע איסורא", היינו שכבר יש נוכחות של איסור, משום שהשבת כבר נמצאת לפנינו, בניגוד לבין השמשות של ערב שבת, שבו טרם הוקבע איסור שבת.
מסתבר שדעת רש"י היא שבין השמשות הוא זמן מוגדר ומובחן מבחינה מציאותית, והספק שבו הוא הלכתי, ולכן אין הבדל בין ליל שבת למוצאי שבת. זאת בניגוד לתוספות, הסבורים שמדובר בספק מציאותי ולדעתם יש חומרה מיוחדת לבין השמשות של מוצאי שבת שנמשך מתוך יום השבת, שהוא ודאי איסור.
גם להלכה נחלקו הפוסקים האם יש להחמיר בבין השמשות של מוצאי שבת יותר מבבין השמשות של ליל שבת, עי' משנה ברורה (שמב סק"ב) וביאור הלכה (שם ד"ה בין השמשות).