שומרי גינות ופרדסים

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי


 

דף יומיומי

סוכה דף כו – שומרי גינות ופרדסים

בסוגייתנו מובאות ברייתות אשר דנות בפטורים מן הסוכה:

שומרי גנות ופרדסים פטורין בין ביום ובין בלילה

ברייתא זו שונה מהאמורה לגבי שומרי העיר; מברייתא זו אנו למדים כי שומרים אלה פטורים מהסוכה בין ביום ובין בלילה על אף שאין הם שומרים גם ביום וגם בלילה.

הרב שלמה מזרחי שרעבי (רש"ש) פירש שהתורה לא חייבה את האדם לישב בסוכה אלא רק תחת דירתו בביתו ולא תחת ישיבתו בבורגנים – פירושו דומה לזה של רש"י שכתב שהבאת תשמישיו של אדם, לצורך כעין תדורו, הינה טירחה גדולה מאוד עבורו ועל כן אין הוא מחוייב בכך. דברי רש"י מוקשים מעט משום שלא מובן מדוע אין האדם מחויב לטרוח על מנת לקיים המצווה.

יתכן להסביר, בעקבות המשך דברי רבי שלמה מזרחי שרעבי שהפטור הוא לא משום טורח בעלמא, אלא שמדובר בפטור הדומה לזה של הולכי דרכים, כשם שאדם לא צריך להימנע מלצאת מביתו לדרך, אין הוא צריך להימנע מלצאת מביתו לעבודת השמירה; ישיבתו במקום העבודה, כאשר שומר בפרדסים, נחשבת לישיבה מחוץ לבית שכן אין לו את תשמישיו – כליו. כשם שאין לו חובה לקבוע לו סוכה בדרך, כך אין הוא מחויב לקבוע לו סוכה במקום השמירה.

רבא סבר לומר שאין לקבל פטור זה. נראה שטעמו הוא משום שהאדם שומר שם תמיד ולכן אין הוא דומה להולך דרכים; אין לומר שרבא דוחה את הדרשה של 'תשבו כעין תדורו', אלא שלדעתו אין להרחיב את הכלל כל כך, וההסבר הוא משום 'פרצה קראת לגנב' –הסבר אשר אף הוא מיוסד על הדרשה 'תשבו כעין תדורו'. על פי הסבר זה, ישיבת הסוכה עלולה לגרום לשומר צער והפסד משום שאם ישב רק בסוכה, עלול הגנב להיכנס מן הצד השני בו לא נמצאת הסוכה ולגרום להפסד.

הרב ירון בן צבי