שם ומספר

  • הרב יהודה עמיטל

שם ומספר / הרב יהודה עמיטל[1]

פרשת במדבר

"שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם" (במדבר א', ב)

"איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל" (שם ב', ב)

המניין האמור כאן אינו רק של משפחות ובתי אב אלא אף - "במספר שמות" - כל אחד נמנה במפורש בשמו.

אדם הנמצא בחברה גדולה, במערכת בה הוא מהווה רק בורג קטן, מצוי בבעיה ובהתלבטות כפולה. ראשית, הוא מרגיש, לעיתים, רק כחלק בודד בתוך המערכת הגדולה, חסר כל ייחדיות ואישיות פנימית משלו. שנית, לעיתים חש הוא בתסכול ממיקומו בחברה, מכך שהוא מבצע תפקידים שאינם מתאימים לו, שאינם מממשים את ייעודו.

לעומת האדם, מצוי המלאך, אשר כל תפקידו בעולם הוא ייעודו המסויים, ומעשיו וייעודו חד הם.

"בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני ירדו עימו כ"ב רבבות של מלאכים שנאמר (תהילים ס"ח, יח): 'רכב א-להים רבתים אלפי שנאן', והיו כולם עשויים דגלים דגלים, שנאמר: 'דגול מרכבה' (שיר השירים ה', י). כיוון שראו אותן ישראל שהם עשויין דגלים דגלים - התחילו מתאווים לדגלים. אמרו: ולוואי כך אנו נעשים דגלים כמותן ... אמר להם הקב"ה: מה נתאוויתם לדגלים, מייד הודיע הקב"ה אותם לישראל ואמר: משה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו." (במדבר רבה ב', ג)

מה אכן ראו בני ישראל במלאכים ובדגלים על פיהם היו סדורים, שאליהם נתאוו? - ראו הם את השילוב המופלא של ייעוד ומטרה במעשה המצוי במלאכים ולכך נתאוו.

"'איש על דגלו באתת', הה"ד: 'מי זאת נשקפה' - קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם וכל האומות מסתכלין בהם ותמהים ואומרים: 'מי זאת נשקפה'. אומרים להם האומות: 'שובי שובי השולמית' - הידבקו בנו, בואו אצלנו ואנו עושים אתכם שלטונים, הגמונים, דוכסים, אפרכין, ..."

אומות העולם קוראים לכנסת ישראל לבוא ולהיות הגמונים ודוכסים, אך כנסת ישראל אינה רואה בכך ייעוד ומטרה ולכן גם אינה רואה בכך דרך להשגת האושר.

אדם יכול להיות עשיר - דוכס והגמון, אך לעיתים מתוסכל ומיואש כי אין הוא רואה ייעוד ומימוש בחייו, ולעומתו יכול להיות אדם עשיר פחות אך חדור תחושה שהוא עוסק בתחום אשר בו הוא מממש את עצמו ואת ייעודו.

לפיכך דורש הקב"ה שהספירה תיערך בשלושת האופנים - ספירה מספרית - לידיעת מספר האנשים; ספירה "במספר שמות" - מיהו כל אחד ומהי אישיותו וייחודו, וספירה של "איש על דגלו" - כל אחד בהתאם לתפקידו וייעודו.[1] שיחת ער"ש פרשת במדבר, אייר התשנ"ב. עפ"י סיכומו של דני אורנבוך.