שמחת יום טוב

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי


 

דף יומיומי

ביצה דף יא – שמחת יום טוב

במשנה בסוגייתנו נאמר שלדעת בית שמאי אסור לקחת את העלי שמשתמשים בו לכתישת חיטים, בכדי לחתוך עליו בשר משום שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, ולדעת בית הלל מותר לקחת את המדוך כפי שמותר לקחת כל כלי שמלאכתו לאיסור משום שמותר לטלטל אותו לצורך גופו על מנת להשתמש בו שימוש המותר ביום טוב:

בית שמאי אומרים אין נוטלים את העלי לקצב עליו בשר ובית הלל מתירין

ההסבר המקובל, כפי שפסק רבי יוסף קארו (שולחן ערוך סימן תצט סעיף ה) הוא שבית הלל מתירים את טלטול העלי לצורך גופו; לא מדובר בהיתר מיוחד ליום טוב ולכן, על אף שיש עוד פוסקים שהתירו, יש שכתבו שהנושא דורש בירור למעשה.

בשונה מהאמור, בעלי התוספות (ד"ה אין נוטלין העלי) מסבירים על פי הסוגיה במסכת שבת שמשום שמדובר בכלי שמקפידים עליו, אוסרים בית שמאי את השימוש בכלי משום חסרון כיס. הסיבה שבית הלל מתירים, לעומת זאת, היא משום שמחת יום טוב; לדעה זו, כותב רבי ישעיה דטראני (תוספות רי"ד, מסכת שבת דף קכג ע"א) שהסיבה שבמשנה מפורט השימוש 'לקצב עליו בשר', היא שדווקא ביום טוב התירו משום שמחת יום טוב.

הרב ירון בן צבי