18: הרב יהודה עמיטל: ביבליוגרפיה

  • ד"ר אביעד הכהן

הרב יהודה עמיטל: ביבליוגרפיה[1]

1. המעלות ממעמקים - דברים בסוגיות הדור על התשועות ועל המלחמות, ירושלים-אלון שבות תשל"ד, 146 עמ'.

מאמרים

הלכה

אורח חיים

2. שו"ת: "נטילת ידיים ממימיה ובמים חמים", עלון שבות שנה ב, גיליון ה, עמ' 13 [=דף קשר ג (תש"ן), עמ' 6

3. שו"ת: "עשיית מלאכה קודם התפילה בצבא", עלון שבות, שנה יא, גיליון מס' 75, עמ' 62 [=דף קשר א (תשמ"ז), עמ' 408-406]

4. שו"ת: "נטילת ידיים במימיה", עלון שבות ב, גיליון ה [=דף קשר ב (תש"ן), 418-417

5. שו"ת: "קריאת שמע בשעה מאוחרת", עלון שבות א, גיליון ב [=דף קשר ג (תש"ן), עמ' 50]

6. שו"ת: "הוצאת ספר תורה לשטח אימונים", עלון שבות שנה ד, גיליון ב, עמ' 16 [=דף קשר ב (תש"ן), עמ' 388-386

7. שו"ת: "קריאה בספר תורה שנקרע", עלון שבות שנה ה, גיליון טו, עמ' 25

8. שו"ת: "צירוף מחלל שבת למניין", עלון שבות שנה ד, גיליון ג, עמ' 17 [="על שאלה אחת", ראובן (לזכר ראובן שפורן הי"ד), כפר הרא"ה תשמ"א, עמ' 153-150.

9. שו"ת: "צירוף למניין כאשר שביל מפריד בין המתפללים", עלון שבות שנה ד, גיליון ו, עמ' 23 [=שיח יצחק, (ירושלים, תש"ם), עמ' 114-111

10. שו"ת: "נתינת מאכל למי שאינו מברך", עלון שבות שנה ב, גיליון י, עמ' 15 [=עלון שבות - קשר תפוצות, גיליון מס' 15 (תשמ"ח), עמ' 6-1].

11. שו"ת: "זימון לאוכלים בעמידה", עלון שבות שנה ג, גיליון ג, עמ' 13

12. שו"ת: "תפילת הדרך בנסיעה בטנק", עלון שבות ד, גיליון א, עמ' 15 [=דף קשר ב (תשמ"ט), עמ' 288-286]

13. שו"ת: "היוצא למארב בליל שבת לעניין קבלת שבת", עלון שבות שנה א, גיליון ה עמ' 5

14. שו"ת: "בדין ברכת מעין שבע בליל שבת", עלון שבות שנה ה, גיליון יא [=דף קשר ג (תש"ן), עמ' 4]

15. שו"ת: "הודעה טלפונית למנוע איסור דאורייתא", עלון שבות שנה ב, גיליון יב, עמ' 14

16. שו"ת: "חזרה לבסיס בשבת ולבישת מדים בעת של"ת", עלון שבות שנה ד, גיליון ט, עמ' 34

17. שו"ת: "מלאכה לצורך בטחוני - מלשאצל"ג", עלון שבות שנה ה, גיליון טז, עמ' 29

18. שו"ת: "קידוש במארב", עלון שבות שנה ב, גיליון א, עמ' 14

19. "שטיפת כלים אחרי סעודה שלישית", דף קשר ג (תש"ן), עמ' 106-105

20. שו"ת: "תנור חימום שהודלק בשבת", עלון שבות שנה ב, גיליון ו, עמ' 15 [=שנה ה, גיליון ח, עמ' 18; דף קשר ב (תשמ"ט), עמ' 200-198]

21. שו"ת: "מים שהובאו בשבת", עלון שבות שנה ה, גיליון ה, עמ' 36

22. שו"ת: "מים ואוכל שהובאו בשבת", עלון שבות 95, עמ' 64-62

23. שו"ת: "חופשה בשבת, הדלקת מנוע בשבת", עלון שבות שנה ה, גיליון יג, עמ' 37

24. שו"ת: "בדין מוציא למקום פטור דרך רשויות", עלון שבות שנה ה, גיליון כז, עמ' 29; שנה ו, גליון ב, עמ' 6; שנה ז, גיליון ג, עמ' 8

25. שו"ת: "אהל המשמש ליצירת צורת הפתח", עלון שבות שנה א, גיליון א, עמ' 8

26. שו"ת: "נטילת ידים על טנק כשהמים נשפכים לכרמלית", עלון שבות שנה ה, גיליון יט, עמ' 24

27. שו"ת: "רשת הסוואה לעניין מחיצות שבת, דיני מקום פטור בטנק וביד למעלה מי' ", עלון שבות שנה ה, גיליון יא, עמ' 23 [=מורשה ז (תשל"ד), עמ' 90; דף קשר ג (תש"ן), עמ' 34]

28. שו"ת: "גדר תייל מזוויתנים לעניין עירוב", עלון שבות שנה ב, גיליון ד, עמ' 12

29. שו"ת: "אילן כקנה של צורת הפתח", עלון שבות שנה א, גליון ו, עמ' 10

30. שו"ת: "היוצא למארב בליל הפסח", עלון שבות א, ד, עמ' 11; עלון שבות גליון כג, עמ' 60

31. "קידוש וטעימה לפני התקיעות", דף קשר א (תשמ"ז), עמ' 418-416 [=עלון שבות - קשר תפוצות, גיליון מס' 15 (תשמ"ח), עמ' 17-14]

32. "היחס בין מצות לולב בגבולין ובמקדש", דף קשר א (תשמ"ה), עמ' 22

33. "הקדמת קריאת מגילה קודם הלילה", עלון שבות שנה ב, גיליון ז, עמ' 10 [=דף קשר ב (תשמ"ט), עמ' 223-222]

34. "קריאת המגילה לפני פורים, כשפורים חל במוצאי שבת" , עלון שבות שנה יא, גיליון 81 [=דף קשר ג (תש"ן), עמ' 4-2

יורה דעה

35. שו"ת: "גדרי בן יומו", עלון שבות שנה ב, גיליון יג, עמ' 18

36. שו"ת: "בעניין שיעורו של ליבון קל שדינו כהגעלה", עלון שבות שנה ג, גיליון א [=דף קשר ג (תש"ן), עמ' 34-30

37. שו"ת: "שטיפת כלים מותרים ואסורים בכיור אחד", עלון שבות שנה א, גיליון ב, עמ' 7 [=דף קשר ג (תש"ן), עמ' 56

38. שו"ת: "מסטינגים והלכות בליעת כלים", עלון שבות שנה ב, גיליון ג, עמ' 13

39. שו"ת: "שתיית תה בכוס חלבית לאחר ארוחה בשרית", עלון שבות שנה ה, גיליון יג, עמ' 37

חושן משפט

40. "יאוש בחוב", הדרום ג (אלול תשי"ז), עמ' 24-20

41. "שמירת נפש ופיקוח נפש", דף קשר ג (תשנ"א), 264-260

42. "בגדרי שבועת הדיינים", דף קשר א (תשמ"ו), עמ' 189-187 [=עלון שבות - קשר תפוצות, גיליון מס' 14 (תשמ"ח), עמ' 12-8]

43. "בגדרי שמירת הנפש ובעניין פיקוח נפש דוחה שבת", דף קשר ג (תשנ"א), עמ' 264-260

44. "מקרב אחיך תשים עליך מלך", דף קשר א (תשמ"ח), עמ' 434-432

45. "בענין עד מפי עד", עלון שבות א, גיליון א, עמ' 5

 

אבן העזר

46. "חרם דרבינו גרשום בגירושין בעל כרחה", דף קשר א (תשמ"ו), עמ' 142-141

מחשבה והגות

47. "המאיר לנבוכים", עלון שבות שנה ד, גיליון ה, עמ' 8 [=עלון שבות - קשר תפוצות, גיליון מס' 14 (תשמ"ח), עמ' 44-37]

48. "חרב גאותך", עלון שבות שנה ה, גיליון ג, עמ' 5

49. "למנצח מזמור" עלון שבות שנה ה, גיליון ו, עמ' 3

50. "שיר חדש", עלון שבות שנה ה, גיליון כד, עמ' 11

51. "דברים שבחובה וחובות שבהכרה" - על מוסר ומלחמה, דף קשר א (תשמ"ה), עמ' 30-28

52. " 'דעת תורה' של הרב קוק", שנה בשנה (תשל"ה), עמ' 397-391

53. "על הגאולה ועל התמורה", עלון שבות שנה ט, גיליון א, עמ' 4 [=עלון שבות - קשר תפוצות, גיליון מס' 14 (תשמ"ח), עמ' 61-45]

54. "משמעותה של משנת הרב לדורנו", יובל אורות (ירושלים, תשמ"ה), עמ' 341-333 [יצא גם כתדפיס נפרד, אלון שבות, תשמ"ו, 23 עמ'; עלון שבות-בוגרים ג (תשנ"ד)]

55. "וידעתם כי אני ה'", דף קשר ג (תשנ"ב), עמ' 490 [=עלון שבות-בוגרים א (תשנ"ד), עמ' 6-5]

56. "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו", דף קשר א (תשמ"ז), עמ' 320-319 [=עלון שבות-בוגרים א (תשנ"ד), עמ' 34-33]

57. "על החובה והנדבה" - לפרשת בהעלותך, דף קשר ב (תשמ"ח), עמ' 77-76

58. "אהבת חינם", דף קשר א (תשמ"ז), עמ' 364 [=עלון שבות-בוגרים, גיליון מס' 5 (תשמ"ח), עמ' 4-3]

59. "שיחה לפרשת כי תבא", דף קשר א (תשמ"ז), עמ' 414-412

60. "שיחה לפרשת תולדות", עלון שבות שנה ה, גיליון ח, עמ' 23

61. "הערות בשולי הדברים" (על דברי הראי"ה ביחס לשמיטה), שלוחות אלול תשי"ח [=שנת שבתון, ירושלים תשל"ב, עמ' 10-8; שמיטה - מקורות, הגות, מחקר, עמ' 36-34; שבת הארץ - חוברת עזר לשליח שבת ארגון תשל"ג, עמ' 17-15]

חג ומועד

62. "יג' מידות של רחמים" - לליל א' דסליחות תשמ"ה, דף קשר א (תשמ"ו), עמ' 63-60 [=עלון שבות-בוגרים, גיליון מס' 4 (תשמ"ז), עמ' 8-2]

63. "שיחה לליל א' דסליחות", דף קשר א (תשמ"ז), עמ' 243-241

64. "שיעור ב"נר מצוה למהר"ל" - לחנוכה, עלון שבות שנה ה, גליון יב, עמ' 44; גיליון יג, עמ' 30 [=דף קשר א (תשמ"ו), עמ' 89-87; דף קשר ב (תשמ"ט), עמ' 160-158]

65. "מכתב לקו" - לשבת חנוכה, עלון שבות שנה ה, גיליון יג, עמ' 1 [=דף לתרבות תורנית 8 (טבת תשל"ד)]

66. "שבת שירה - ט"ו בשבט", דף קשר ב (תש"ן), עמ' 424

67. "שירו לו זמרו לו" - ליום העצמאות, עלון שבות שנה ד, גיליון ח, עמ' 20

68. "כי אשב בחושך ה' אור לי", עלון שבות שנה יג, גיליון מס' 96, עמ' 4

69. "כלם אחוזי חרב מלמדי מלחמה", עלון שבות שנה יג, גיליון מס' 97, עמ' 3

70. "שיחת ערב יום העצמאות", עלון שבות גיליון 107, עמ' 3

71. "מושיב יחידים ביתה" - ליום העצמאות, דף קשר א (תשמ"ה), עמ' 7

72. "הציפיות עם הקמת המדינה ומידת התגשמותן" - ליום העצמאות, דף קשר א (תשמ"ז), עמ' 356-354

73. " 'כי לא בחרבם יירשו ארץ... כי רציתם' " - שיחת יום העצמאות תשמ"ח, עלון שבות - קשר תפוצות, גיליון מס' 15 (תשמ"ח), עמ' 12-7 [=דף קשר ב (תשמ"ח), עמ' 48-46]

74. "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" - שיחת יום העצמאות לאחר פינוי ימית בשנת תשמ"ב, עלון שבות שנה יג, גיליון מס' 94, עמ' 8 [=שדמות ק (תשמ"ז), עמ' 16-9]

עם ומדינה

75. "על המתירנות וספיחיה", עלון שבות שנה י, גיליון מס' 73, עמ' 4 [=דף קשר א (תשמ"ו), עמ' 235-233; עלון שבות - קשר תפוצות, גיליון מס' 14 (תשמ"ח), עמ' 68-62]

76. "על מעמדו של היהודי החילוני בימינו וההתייחסות אליו", עלון שבות-בוגרים 6 (תשמ"ח), עמ' 18-6 [=קשר תפוצות (תשמ"ה); ממלכת כהנים וגוי קדוש (לזכר דוד (דידי) כהן הי"ד), ירושלים תשמ"ט, עמ' 343-332; עמודים גיליון מס' 498 (תשמ"ז), עמ' 389-382; שנה בשנה תשמ"ט, עמ' 349-337].

77. "מבוכתו הרוחנית של הדור במשנתו של הרב קוק", הליכות תו שין כף, עמ' 57-33

78. "בעניין מצוות תוכחה", ספר היובל לרב מ' ברויאר, חלק ב (ירושלים, תשנ"ב), עמ' 534-509

79. "רשמים מהחזית" (דברים שנאמרו ב'שידורי ישראל'), עלון שבות שנה ה, גיליון ד, עמ' 4

80. "מכתב לקו", עלון שבות שנה ה, גיליון ט, עמ' 1

81. "באלו הימים" (שיחה בישיבה בעקבות מלחמת יום הכיפורים), מורשה ז (תשל"ד), עמ' 32-27 [=עלון שבות שנה ה, גיליון ט, עמ' 3]

82. "אל תירא ישראל כי אתך אני", עלון שבות שנה ה, גיליון י, עמ' 12

83. "היחס למיעוטים על פי התורה במדינת ישראל", דף קשר ב (תש"ן), עמ' 343-340

84. "מסר פוליטי או מסר חינוכי", עלון שבות 100, עמ' 34

85. "מלחמות ישראל על פי הרמב"ם", עלון שבות שנה יח, גיליון 116, עמ' 37-23 [=תחומין ח (תשמ"ז), עמ' 461-454]

86. "ישראל קדושין קודמים" [על היחס לכנסיה הקתולית], שדמות פה (תשמ"ג), עמ' 82

87. "מכתב" (לאחר הטבח בסברה ושתילה), עלון שבות 100, עמ' 62-55

88. "יש תקוה להתיישבות הציונית ביש"ע", נקודה גיליון 172 (תשנ"ג), עמ' 45-42 [="התמודדות ואתגר במציאות החדשה" (בעקבות חתימת הסכם עם הפלשתינאים), עלון שבות-בוגרים א (תשנ"ד), עמ' 76-70]

89. "לשמוע קול בכיו של תינוק", עלון שבות-בוגרים א (תשנ"ד), עמ' 88-83

90. "עם הולך ורם ושיחו הולך ודל"- דברים בכנס היסוד של מימד, עמודים 563 (תשנ"ג), עמ' 205-204

91. "על ישראל ויהדות התפוצות" (רב שיח), שנתון הציונות הדתית (תשד"ם), עמ' 90-86

מילי דהספידא

92. "על מות לבן", עלון שבות שנה ה, גיליון יז-יח, עמ' 10

93. "על דוד כהן ודני מושיץ הי"ד", דף קשר א (תשמ"ו), 139-137

94. "על לב אהרן" - לזכר אהרל'ה פרידמן, עלון שבות שנה טו, גיליון 108, עמ' 3

95. "קוים לדמותו", עלון שבות שנה יב, גיליון מס' 85, עמ' 5

96. "דברים לזכרו של דוד מליק", האלון השביעי (תשמ"ה), עמ' 83-81

97. "דברי זכרון והספד" [=לזכר דוד כהן ודני מושיץ], עלון שבות שנה יז, גיליון 113, עמ' 6-4

98. "בפתח" (לזכר ספי שאומן), ספי (רמת גן, תשמ"ח), עמ' 7

99. "דברי זכרון והספד" (לזכר דני מושיץ ודידי כהן ז"ל), עלון שבות, גיליון 113, עמ' 6-4 [=ממלכת כהנים וגוי קדוש (לזכר דוד (דידי) כהן הי"ד), ירושלים תשמ"ט, עמ' 395-394]

100. "ר' ברוך ברמן ז"ל", מגדים יח-יט (תשנ"ג), עמ' 12-11

101. "דורש אלקים" (לזכר יצחק לביא ז"ל), שיח יצחק (ירושלים, תש"מ), עמ' 344-338

102. "אהוב ואוהב" (לזכר רם מזרחי ז"ל), ערכים במבחן מלחמה, עמ' 278-276

103. "דבריםלזכרו של אשר ירון", אשר (ירושלים, תשל"ד), עמ' 11-10.

104. שמונה נסיכי אדם (לזכר שמונה מתלמידי הישיבה שנפלו במלחמת יום הכיפורים, אלון שבות, תשל"ה), עמ' 30-7

שונות

105. "דברי פתיחה", שיח בשדה 1 (אלון שבות, תשמ"ז), עמ' 5

106. "דברי פתיחה", שיח בשדה 2 (אלון שבות, תש"ן), עמ' 6-5

107. "עם ישראל לפני ארץ ישראל" - שיחה עם הרב יהודה עמיטל, סביבות 22 (תשמ"ט), עמ' 14-6

108. "לקראת שלום", דבר מיום 11.9.1988, עמ' 17

109. "תיקון בעייתי ומזיק", ידיעות אחרונות מיום 2.12.1988, עמ' 15

פרקי זכרונות

110. "שיחת פרידה", דף קשר א (תשמ"ו), 67-66

111. "אספרה שמך לאחי בתוך קהך אהללך" (במלאת ארבעים שנה לעלייתו ארצה), עלון שבות שנה טז, גיליון 111, עמ' 5 [=עלון שבות-בוגרים ג (תשנ"ד)]

 

 


[1] הביבליוגרפיה נערכה על ידי אביעד הכהן.